Znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu v oblasti inteligentnej, ekologickej a integrovanej mestskej dopravy (EIT Urban Mobility) otvára výzvu na predkladanie návrhov na rok 2021, ktorá je určená pre partnerov i ostatné organizácie zaoberajúce sa mestskou mobilitou. Uzávierka je 30. apríla 2020.

Návrhy by mali obsahovať aktivity, ktoré budú podporovať EIT Urban Mobility pri plnení jeho poslania a ktoré budú prínosom pre mestá, občanov a firmy v Európe i mimo nej.

EIT Urban Mobility prijíma návrhy v týchto tematických oblastiach:

  • Inovácia
  • Vzdelávanie
  • Zakladanie nových podnikov
  • Regionálne inovačné program (RIS)
  • Testovanie mobility budúcnosti
  • Zapojenie občanov

Viac informácií o výzve

Článok prevzatý z innonews.blog