Pracujete na novom produkte alebo službe pre starších občanov? Radi by ste sa dozvedeli, ako ich hodnotia Vaši budúci potenciálni zákazníci a odborníci zo zdravotných a technických odborov? My Vám s tým radi a ZADARMO pomôžeme!

Téma demografického vývoja smerujúceho k tzv. „starnutiu populácie“ a teda zvyšujúcemu podielu starších občanov, sa v posledných rokoch stala jednou z kľúčových spoločenských výziev. A musíme povedať, že oprávnene. Potreba zmien s cieľom umožniť aktívne starnutie, zlepšujúce životné podmienky obyvateľov, je jedným z najdôležitejších cieľov členských štátov Európskej únie.

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care) je súčasťou trendu vytvárania podpory pre seniorov, pričom cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce organizácií pôsobiacich predovšetkým v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti seniorov.

Technická univerzita v Košiciach a EZÚS Via Carpatia, ako zástupcovia Slovenska v rámci tohto medzinárodného projektu, si Vás dovoľujú pozvať do podporného programu zameraného na tvorbu inovácií pre starších občanov metódou spoločnej tvorby nových produktov a služieb a teda zapojením všetkých relevantných skupín občanov a profesionálov, čo môže výrazne prispieť k zvýšeniu kvality a trhového potenciálu Vašich vyvíjaných produktov a služieb!

Čo môžete získať vďaka nášmu podpornému programu získať?

  • Dôsledne zanalyzujeme Váš vyvíjaný produkt/službu a na základe skúseností a znalostí tímu odborníkov Vám pripravíme návrh potenciálnych prvkov na zlepšenie, či nástroje na zníženie prípadných rizík;
  • Pomôžeme Vám nájsť skúsených odborníkov, ktorí Vám môžu pomôcť pri riešení konkrétnych problematických prvkov produktu/služby;
  • Analyzujeme pre Vás vhodné možnosti získania finančnej podpory prostredníctvom domácich aj medzinárodných grantových schém.
  • Zorganizujeme pre Vás sériu stretnutí so seniormi, kde naši odborníci budú riadiť diskusiu vedúcu k získaniu čo najlepšej a najprínosnejšej spätnej väzby o Vašom produkte/službe, pričom získané poznatky Vám poskytneme v ucelenej forme odporúčaní pre realizáciu konkrétnych opatrení.

Kto sa môže zapojiť do výzvy?

  • Akákoľvek právnická osoba so sídlom v SR alebo zoskupenie fyzických osôb (bez právnej subjektivity).
  • Podmienkou pre zapojenie je zároveň existencia aktuálne vyvíjaného nového produktu/služby, pre starších občanov, pričom daný produkt/služba ešte NEBOLI UVEDENÉ NA TRH

 

Ako je možné sa do výzvy zapojiť?

Je potrebné vyplniť prihlášku v slovenskom alebo anglickom jazyku a následne ju odoslať prostredníctvom formulára na stránke http://silverstar-platform.eu/

Prihlášky je možné podať do 12.mája 2021.

 

Plánovaný časový rámec aktivít v rámci tejto výzvy je nasledovný:

  • Do 12.05.2021: Predkladanie návrhov projektov – prihlasovanie jednotlivých tímov
  • Do 30.06.2021: Vyhlásenie vybraných projektov, ktoré budú podporené
  • 06-09/2021: Poskytovanie podporných služieb
  • 10/2021: Vyhodnotenie výsledkov

 

Táto aktivita je realizovaná v rámci aktivít projektu Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí, implementovaný pod záštitou programu Interreg Stredná Európa, s finančnou podporu Európskej únie (ERDF, ENI, IPA).