Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila v novembri päť výziev na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v rámci domén inteligentnej špecializácie:

Výzvy sú v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií. Dátum uzavretia výziev je do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej vo výzvach.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy, štátny sektor, ktorý tvorí SAV a jej ústavy a rezortné výskumné ústavy.

Miestom realizácie projektov pre všetky uvedené výzvy sú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na každú z výziev je  2 milióny EUR. Minimálna výška NFP na projekt je 100 tisíc EUR, maximálna výška NFP nie je stanovená.

VA pripravila a zverejnila pre žiadateľov vyššie uvedených výziev pomôcku k príprave projektov vo forme vzorového projektu.

Všetky informácie sú k dispozícii jednak na webovom sídle www.opvai.sk a na webovom sídle Výskumnej agentúry www.vyskumnaagentura.sk.

Zdroj informácií: Oddelenie informovania a komunikácie VA. Prevzaté zo SLORD.

Článok prevzatý z: innonews.blog