Web: https://www.visegradfund.org/
Termín predkladania žiadostí: 1.2.2022, 1.6.2022, 1.10.2022
Cieľová skupina:

 • konzorcium organizácií, z ktorých najmenej tri majú sídlo v rôznych krajinách V4
 • všetky typy mimovládnych organizácií, občianskych združení; samosprávy; škôl a vysokých škôl; výskumných a vedeckých orgánov a verejných inštitúcií sú oprávnené byť vedúcim partnerom (žiadateľom) ako aj partnerom v konzorciách
 • účastníci trhu, napr. oprávnené sú aj spoločnosti – najmä subjekty v oblasti inovácií a startupov – právnické osoby, ale iba ak je ich projekt neziskového charakteru

Bližšie info:
Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a aktívnu účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4 Prioritné oblasti pre Vyšehradské granty a Vyšehradské granty+ :

 • Kultúra a spoločná identita: Zvýšenie povedomia o kultúrnej rozmanitosti prostredníctvom spoločných kultúrnych iniciatív vo Vyšehradskom regióne
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít: Vylepšenie zručností obyvateľov strednej a východnej Európy
 • Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie: zlepšenie prostredia pre inovácie a spoločné výskumné a vývojové projekty a pokrok pri regionálnej kohézii v regionálnom rozvoji
 • Demokratické hodnoty a médiá: pokrok v demokratických hodnotách, podpora ľudských práv a menšín, občianska spoločnosť, posilnenie slobody médií a prístupu k informáciám
 • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvo: Zvýšené povedomie a aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do procesov tvorby politiky
 • Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch: Posun v stratégiách smerujúcich k udržateľnému regionálnemu rozvoju a turizmu s ohľadom na životné prostredie
 • Sociálny vývoj: Podpora tolerantného a inkluzívneho myslenia v spoločnosti a solidarity v regióne

Pre Strategické granty sú to nasledovné oblasti:

 • Návrat ku koreňom vyšehradskej spolupráce: Projekty zdôrazňujúce význam posilňovania väzieb a rozvoja spolupráce medzi spoločnosťami krajín V4 v kontexte 30. výročia V4
 • Obnova po COVID: Projekty zamerané na podporu odolnosti / obnovy V4 z hľadiska zdravia, hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom inovatívnych riešení
 • Podpora regionálneho označovania a cestovného ruchu: Projekty zamerané na podporu vonkajšieho imidžu V4 a cestovného ruchu do regiónu V4 a v rámci neho