Cieľ: posilniť konkrétnu vednú oblasť na univerzitách a výskumných inštitúciách prostredníctvom prepojenia s minimálne dvomi špičkovými medzinárodnými výskumnými inštitúciami v iných členských alebo asociovaných krajinách.
Otvorenie: 20.7.2021
Termín na predloženie projektov: 18.1.2022
Celkový rozpočet na výzvu: 149 mil. €
Rozpočet projektov: 0,8-1,5 mil. € na 3 roky (Časť rozpočtu (do 30%) je možné použiť na výskum, z toho minimálne 70% sa musí uskutočniť v zaostalom štáte.)
Predpokladaný počet podporených projektov: 100

Príklad aktivít: krátkodobé pobyty pracovníkov, návštevy expertov, krátkodobé fyzické alebo virtuálne školenia, workshopy, účasti na konferenciách, organizácia spoločných letných škôl, diseminačné aktivity
Konzorcium:

  • Predkladateľ z inštitúcie zo zaostalej krajiny (widening krajiny)
  • 2 špičkové výskumné inštitúcie z dvoch rôznych členských alebo asociovaných krajín iných ako je koordinátor projektu. Dôraz je na výber kvalitných partnerov, ktorí majú byť „top-class leading research institutions“.

Základné oblasti hodnotenia projektu:

  • Komplexná stratégia na zlepšenie a stimuláciu vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity v konkrétnej oblasti výskumu
  • Jednoznačný popis vedeckej kvality zapojených partnerov
  • Samostatný pracovný balík alebo úloha zamerané na posilnenie riadiacich a administratívnych zručností koordinátora
  • Časť rozpočtu (do 30%) je možné použiť na výskum, z toho minimálne 70% sa musí uskutočniť v zaostalom štáte
  • Udržateľnosť – ako sa zachovajú a budú ďalej budovať vzťahy medzi partnermi a rozvíjať stratégia po ukončení projektu