ŠTATÚT a PODMIENKY SÚŤAŽE organizátora Innovlab – Startup Center of Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia v spolupráci s UVP Technicom v Košiciach s názvom “ TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“

verejná súťaž je vyhlásená podľa ustanovení § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky

zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

Obchodné meno: Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Sídlo: Žriedlová 13, 040 01 Košice

IČO: 35 976 721

Štatutárny orgán:

Andreas Truls, konateľ

Frank-Stephan Hardt, konateľ

Ing. Igor Stančík, konateľ

Zapísaný: v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Košice I, odd. sro, vložka

18094/V  (ďalej len „Vyhlasovateľ“)

Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú súťaž s názvom:

„TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1 Tento dokument upravuje niektoré podmienky verenej súťaže “TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA” (ďalej len „Súťaž“). Podrobnejšie informácie, vrátane predmetu verejnej súťaže, súťažných lehôt a ako aj obsah ďalších podmienok, môžu účastníci a záujemcovia vyhľadať na webovej stránke: UVP Technicom https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/.

1.2 Termín konania Súťaže: od 1.2. do 31.12.2022.

1.3 Miesto konania Súťaže: Košice, online videokonferencia.

1.4.    Cieľom súťaže je získanie podpory pre praktické využitie Vašej práce – využitie jej biznis                potenciálu. Víťazi súťaže získajú nielen finančnú odmenu vo výške 500,-00 eur v jednotlivých kategóriach, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, ale aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM – prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu) ako aj InnovLabu Startu Up centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia. Študenti vďaka účasti na súťaži získajú dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Súťaž je zároveň príležitosťou pre firmy a investorov, ktorí môžu zachytiť nápady s potenciálom, podporiť ich rozvoj a získať nových zamestnancov.

1.5 Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní registračný on-line formulár, umiestnený na webovej adrese: https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/ a je zároveň študentom bakalárskeho, inžinierského a doktorandského štúdia, na Technickej univerzite v Košiciach, ktorí v školskom roku 2021-2022 odovzdali a následne úspešne obhájili svoje zaverečné práce v danom akademickom roku a to najneskôr do 30. 6. 2022. Študenti musia informovať svojho vedúceho  práce o zámere zúčastniť sa tejto súťaže.

1.6 Súťažiaci, ktorý splní pravidlá súťaže a ktorý je študentom Technickej univerzity a zároveň nie je vylúčený z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“ alebo „súťažiaci“).

1.7 Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok vrátane veku, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru. Organizátor súťaže si v prípade pochybnosti o spnlení podmienok súťaže vyhradzuje právo požiadať súťažiaceho o predloženie príslušného dokladu preukazajúceho splnenie podmienok účasti v súťaži.

1.8 Registrácia v Súťaži je bezplatná.

1.9 Program, cieľ a bližší popis súťaže sa nachádza na webovej adrese: https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/.

1.10 Záujemca alebo účastník môže Vyhlasovateľa požiadať o ďalšie informácie.

1.11 Všetky práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti jednotlivých účastníkov Súťaže, ktoré boli vytvorené počas priebehu Súťaže a ktoré sú zároveň chránené právnymi predpismi duševného vlastníctva (predovšetkým zákon č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších podpisov), ostávajú nedotknuté tým účastníkom, ktorí daný výsledok svojou činnosťou vytvorili.

1.12 Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu sa na ňu nevzťahujú ustanovenia citovaného zákona, týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier.

1.13 Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa  ani nemohol zúčastniť na súťaži.

1.14 Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je   zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

1.15 Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

 

2. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

2.1       Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním registračného formulára uverejneného na  internetovej stránke https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/. Jeden súťažiaci sa môže zapojiť do  suťaže len jedenkrát len do jednej súťažnej kategórie.  V prípade, že práca z pohľadu súťažiaceho pokrýva v téme viacero súťažných kategórií, súťažiaci musí na základe svojich odborných vedomostí zvážíť a záväzne vybrať jednú súťažnú kategóriu, kde podá následne prihlášku.

2.3       Pre účely vyhodnocovania súťaže sa budú považovať len tí súťažiaci, ktorí sa osobne zúčastnia video a audio konferencie “ TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA”.

2.4       V čase konania Súťaže, budú súťažiaci rozdelení do jednotlivých súťažných kategórii, podľa toho akú tému spracovávali vo svojej záverečnej práci a do ktorej súťažnej kategórie podali prihlášku na tému Smart City, Health, Industry. Na záver v rámci pitching session budú mať súťažiaci za úlohu počas minimálne 10 minút odprezentovať svoj projektový návrh odbornej hodnotiacej komisii.

2.5       Každý projekt bude hodnotený bodmi od 1 do 10.

             Kritéria pre účely vyhodnocovania projektu:

  • Vytvorenie funkčného prototypu do 3 mesiacov – áno, nie
  • Realizovateľnosť projektu
  • Aplikovateľnosť
  • Škálovateľnosť
  • Zrozumiteľnosť
  • Inovatívnosť a udržateľnosť projektu
  • Prínos projektu pre riešenie problematiky
  • Hodnotenia projektov budú prebiehať prostredníctvom odbornej komisie

2.6       V prípade ak zvíťazí práca, ktorá ma viacero spoluautorov, ktorí sa prihlásili do súťaže, bude   prípadna výhra rozdelená medzi súťažiacich rovným podielom.

 

  1. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

3.1       Splnením podmienok súťaže môže súťažiaci vyhrať nasledovné peňažné ceny:

1. cena: 500 ,-€ v kategórii Smart city ( slovom päťsto eur ), (ďalej len „ cena č.1 “),

1. cena: 500,- € v kategorii Health ( slovom päťsto eur), (ďalej len „cena č. 2“),

1. cena: 500,- € v kategórii Industry ( slovom päťsto eur ), (ďalej len „cena č. 3“). (cena č. 1, cena č.2 a cena č. 3 , Hlavná cena , ďalej spolu aj ako „ceny“)

Hlavná cena poroty, v hodnote 500,- € ( slovom päťsto eur), (ďalej len „ Hlavná cena “).

3.2       V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je  predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

3.3       Hodnotenie výsledkov činnosti účastníkov Súťaže a výber víťazov jednotlivých kategórii závisí výlučne na individuálnom odbornom posúdení hodnotiacej komisie Vyhlasovateľa. Hodnotiaca komisia pri hodnotení jednotlivých projektov zváži predovšetkým nápad a jeho spracovanie, rozsah, kvalitu, prínos ako aj ďalšie relevantné faktory projektu. Vyhlásenie  výsledkov a ocenenie Súťaže vykoná Vyhlasovateľ v časovom harmonograme uvedenom na webovej adrese: https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/.

3.4       Po ukončení Súťaže má každý účastník príležitosť nadviazať ďalšiu spoluprácu s UVP Technicom  alebo s Vyhlasovateľom súťaže, a to v závislosti na kvalite a rozsahu spracovaného súťažného projektu. V prípade existencie záujmu zo strany Vyhlasovateľa, ako aj zo strany vybraného účastníka súťaže, môže dôjsť medzi stranami k ďalšej spolupráci, ktorá môže smerovať k zahájeniu predzmluvných rokovaní a ku končenému uzatvoreniu zmluvy zakladajúcej dlhodobú spoluprácu medzi Vyhlasovateľom a účastníkom Súťaže.

3.5       Výhra je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane.

4. ODOVZDANIE VÝHRY

4.1       Organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do siedmich pracovných dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, dátum narodenia a číslo bankového účtu, na ktorý chce, aby mu bola výhra odovzdaná (prevedená).

4.2       Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

4.3       Organizátor odovzdá (prevedie) výhru výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.

4.4       V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

5. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1       Vyhlasovateľ vyhlasuje a organizuje Súťaž v spolupráci s UVP Technicomom – Startup centrom.

5.2       Výhru nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.

5.3       V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä v rozsahu akademického titulu, mena, priezviska, zamestnania, školy alebo inej inštitúcie, kontaktných údajov, poskytnutých Vyhlasovateľovi za účelom zabezpečenia riadneho priebehu Súťaže, ako aj za účelom uchovania týchto údajov pre prípad nadviazania budúcej spolupráce medzi Vyhlasovateľom a účastníkom. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj s cieľom ďalšieho marketingového spracovania, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov Vyhlasovateľ.

5.4       Účastníkom patria práva podľa ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojichosobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

5.5       V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) účastník zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať, kontaktovať a zabezpečiť riadny priebeh Súťaže. Neudelenie tohto súhlasu má za následok nezaradenie účastníka do Súťaže. Účastník Súťaže je oprávnený udeliť Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov aj za účelom zasielania informácií o aktivitách Vyhlasovateľa a projektu Innovation Hub ako aj súhlas s vyhotovením, spracovaním a zverejnením obrazového záznamu zachytávajúceho jeho osobu za účelom propagácie podujatia. Účastník berie na vedomie, že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a neudelenie týchto súhlasov nie je podmienkou účasti na Súťaži ani na odovzdanie ceny. Účastník berie na vedomie, že má právo kedykoľvek súhlas odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V zmysle GDPR je Vyhlasovateľ prevádzkovateľom osobných údajov.

5.6       Účastník Súťaže vyhlasuje, že bol informovaný o právach, ktoré mu v zmysle ustanovenia čl. 15 GDPR patria, a to predovšetkým právo na prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov ako aj právo odvolať súhlas tam kde bol udelený. V odôvodnenom prípade má ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5.7       Účastník Súťaže berie na vedomie, že Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných ako aj neautomatizovaných prostriedkov.

5.8       Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania podmienok a pravidiel Súťaže zo strany účastníka, právo tohto účastníka zo Súťaže vylúčiť, neodovzdať cenu alebo si uplatniť nárok na vrátenie už odovzdanej ceny a to aj po skončení Súťaže.

5.9       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok a pravidiel Súťaže.

5.10     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Súťaž odvolať, najmä ak by bola ohrozená bezpečnosť súťažiacich alebo verejnosti, ak by Súťaž nemohla dosiahnuť predpokladané ciele, z dôvodu nepredvídateľnej udalosti (napr. výpadok elektrickej energie) a podobne. Odvolanie súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom, ako bola Súťaž vyhlásená, t.j. zverejnením oznámenia o odvolaní Súťaže na portáli https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/

5.11     Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu naelektronických zariadeniach účastníkov, ktorá im vzniknú počas Súťaže.

5.12     Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať a zhromažďovať jeho osobné údaje použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov.

5.13     Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami tohto Štatútu. Ak súťažiaci nesúhlasi s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

5.14     Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na https://www.uvptechnicom.sk/sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/