Prihláste sa do 31. marca do výzvy EIT RawMaterials a získajte 60 tisíc eur na akceleráciu vášho podnikania prispievajúceho k udržateľnému nakladania s nerastnými surovinami.

Podporovaná témy:

  • Udržateľné nerastné suroviny – inovatívne riešenia založené napríklad na umelej inteligencii, strojovom učení, virtuálnej realite pre zaistenie a spracovanie strategických nerastných zdrojov,
  • Udržateľné materiály pre budúce mobilitu – batérie, palivové články, permanentné magnety, ľahké konštrukčné materiály na báze ocele, neželezných zliatin a kompozitných materiálov,
  • Nové business modely založené na princípoch obehovej ekonomiky.

Uzávierky pre rok 2021:

  • 31. marca
  • 28. mája
  • 3. septembra

Viac informácií a prihlásenie

Viac informácií na innonews.blog