Digarted („Digital Art Education“) je medzinárodný projekt pre pokročilé a inovatívne formy vzdelávania v umeleckých oblastiach, v ktorom je ako hlavný partner projektu Fakulta umení TUKE v spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE. Počas uplynulých dvoch rokov platforma projektu vygenerovala viacero podnetných výstupov a inovatívnych riešení. Jedným z nich je rozsiahly súbor digitálnych nástrojov, vrátane metodiky, ktoré majú vytvoriť nové možnosti vo vzdelávaní mladých umelcov rôzneho zamerania. Súčasťou stratégie projektu je tiež podpora pedagógov pri efektívnom využívaní nových softvérových nástrojov.

Vybrané časti projektu, týkajúce sa implementácie nových digitálnych riešení využiteľných v edukačnej praxi, vznikajú na báze projektu NITT SK II / CVTI SR v spolupráci UVP Technicom. „Snažíme sa o prepojenie akademického sektora s umeleckou praxou. Súčasne hľadáme rôzne riešenia, ktoré pomôžu vytvoriť priestor pre transfer tzv. kreatívnych technológií.” – konštatuje koordinátor projektu, doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. (FU TUKE). Projekt je tiež zaujímavý z pohľadu medziodborovej kooperácie medzi Fakultou umení a Ekonomickou fakultou TUKE – „Pri formulovaní konceptu projektu sme sa zamerali aj na možnosti implementácie výstupov, ktoré podporujú rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne. V súčasnosti ide o málo rozvinuté, no zároveň veľmi perspektívne odvetvie našej ekonomiky,” – ako uvádza manažérka projektu, Ing. Manuela Raisová, PhD. (EkF TUKE).

Okrem projektového stretnutia partnerov v júli 2023 na Akadémii umení v Belehrade (Srbsko) bol v rámci aktivít projektu realizovaný aj experimentálny workshop zameraný na implementáciu softvérových platforiem určených pre umelecký vzdelávací proces. Jedným z účastníkov workshopu, zameraného na 3D herný engine a generatívnu real time grafiku, bol aj Mgr. art. Patrik Knoblich, doktorand Katedry dizajnu FU TUKE. Aj keď európsky projekt Digarted vstupuje do svojej záverečnej fázy, v príprave je ešte niekoľko zaujímavých výstupov s plánovaným zverejnením v januári 2024, a to na oficiálnych stránkach projektu: www.digarted.eu a www.youtube.com/@DigartedProject.

Projekt: Digarted – Digital Art Courses in Higher Education Institutions

Forma projektu: Erasmus+ / 2021-1-PL01-KA220-HED-000029379

Koordinátor projektu (TUKE): doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. / Fakulta umení TUKE 

Konzorcium partnerov projektu: University of Humanities and Economics, Lodz (PL) – líder projektu, Technická univerzita v Košiciach (SK), digitAI (GR), Makslas Academy Art Academy of Latvia (LAT), CETRI – Center for Technology Research and Innovation (CY), University of Arts in Belgrade (SRB).

Mgr. art. Peter Hric