„Star­tu­pový život sa konečne roz­bieha aj za hra­ni­cami Bra­ti­slavy. Naj­nov­šie sa tak deje v Koši­ciach, v Star­tu­po­vom cen­tre košic­kej Tech­nic­kej uni­ver­zity“, píše portál Startitup.sk v článku Košické startup centrum prijalo nové projekty.

„Po košic­kom Star­tup Wee­kende, ktorý sa konal kon­com minu­lého roka sme mali aj my mož­nosť naživo zažiť atmo­sféru košic­kého Star­tup centra a vidieť tamoj­šie pro­stre­die. Sme radi, že podobné ini­cia­tívy vzni­kajú aj mimo Bra­ti­slavy. Je potreba pod­po­riť takéto pro­jekty a uká­zať tak ľudom, že kon­ku­ren­cie­schopné star­tupy,“ uvádza sa ďalej v článku.

Celý článok nájdete na stránke startitup.sk.