Podnikatelia môžu žiadať z Plánu obnovy na dekarbonizáciu priemyslu

Podnikatelia môžu do 20. januára žiadať o finančné prostriedky z Plánu obnovy, ktoré im majú pomôcť so znížením vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia. Vo výzve je vyčlenených viac ako 350 miliónov eur a vďaka nim sa má slovenský priemysel priblížiť k zníženiu emisií skleníkových plynov podľa Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030.

 

Kto môže získať grant?

  • mikro, malý, stredný alebo veľký podnik,
  • fyzická osoba podnikateľ,
  • podnikateľ musí vykonávať jednu alebo viac priemyselných hospodárskych činností, ktoré sú uvedené v Prílohe 1 k výzve.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity, na ktoré môžeš získať financie, sa musia týkať týchto oblastí:

  • Inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese
  • Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov
  • Energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie

Projekt zároveň musí byť zosúladený s národnými a EÚ predpismi v oblasti životného prostredia, musia sa využívať najlepšie dostupné techniky a vďaka projektu sa musia znížiť emisie aspoň o 30 %. Úplné podmienky sú popísané vo výzve.

 

Čo môžem získať?

Z výzvy je známa výška finančných prostriedkov, ktoré sú na tieto projekty k dispozícii, čo predstavuje viac ako 357 miliónov eur.

Minimálna a maximálna výška, ktorú môže podnik na projekt získať, nie je stanovená a teda ani obmedzená.

 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o financovanie projektu je možné podať buď elektronicky cez slovensko.sk (na elektronickú schránku Ministerstva životného prostredia SR) alebo listinne – teda poštou, prípadne osobne v podateľni ministerstva.

Posledný termín, kedy je možné tak urobiť je 20. januára 2023, kedy sa výzva uzatvára.

Dôležité odkazy

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk