Dňa 6. júna 2019 bola zverejnená výzva pre inovatívne spoločnosti, ktoré môžu požiadať o kombinované grantové a kapitálové financovanie až do výšky 17,5 milióna EUR na rýchle a účinné rozšírenie prostredníctvom pilotného projektu EIC Accelerator. Výzva EIC Accelerator prichádza po tom, ako v marci oznámila Európska komisia rozšírený pilotný projekt EIC v hodnote 2 miliárd EUR.

Pilotnou schémou EIC Accelerator sa podporia podniky s vysokým potenciálom (najmä malé a stredné podniky – MSP) financovaním, ako aj koučovaním a poradenstvom, aby sa vyvíjali a uvádzali na trh nové produkty, služby a obchodné modely, ktoré by mohli stimulovať hospodársky rast a zapĺňať trhovú medzeru podporou inovácií považovaných za „vysoko rizikové“ pre súkromných investorov. Dopĺňa ho pilotná schéma EIC Pathfinder, ktorý podporuje pokročilé technológie / inovácie v ranom štádiu. Oba nástroje EIC pokrývajú celý inovačný reťazec.

Pilotná fáza EIC sa stane „plnohodnotnou“ realitou od roku 2021 v rámci budúceho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizon Europe (2021-2027). Komisia navrhla, aby sa na EIC v rámci programu Horizon Europe vyčlenilo 10 miliárd EUR na podporu inovátorov prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – nástroj Pathfinder pre pokročilý výskum (pre výskum v počiatočnom štádiu) a nástroj Accelerator, zmiešaného modelu financovania (granty plus vlastné imanie).

Komisia v krátkom čase oznámi, že do Poradného výboru EIC (EIC Advisory Board) bude vymenovaných 15 až 20 vedúcich pracovníkov v oblasti inovácií, ktorí budú dohliadať na pilotný projekt EIC, pripravovať budúce EIC a globálne podporovať EIC. Okrem toho bude v júni uverejnená výzva pre „programových manažérov“ s poprednými odbornými znalosťami v oblasti nových technológií s cieľom poskytovať na plný úväzok praktickú podporu pre projekty.

EIC Accelerator financuje:

  • Granty na podporu inovácií a demonštračných činností v oblasti inovácií: príspevok v orientačnom rozsahu 500 000 EUR a 2,5 milióna EUR (70% celkových nákladov projektu ako všeobecné pravidlo pre inovačné projekty Horizont 2020);
  • Vlastný kapitál (equity finance) až do výšky 15 miliónov EUR na firmu (celkový rozpočet na investície je plánovaný vo výške 100 miliónov EUR v pilotnej fáze 2019 – 2020);
  • Bezplatný biznis koučing s cieľom podporiť a zvýšiť inovačnú kapacitu firmy a pomôcť zosúladiť projekt so strategickými podnikateľskými potrebami;
  • Prístup k širokej škále iných akceleračných služieb a uľahčenie prístupu k rizikovému financovaniu s cieľom uľahčiť komerčné využívanie inovácií.

Nové podklady na prípravu návrhov (platné od 6.6.2019):

Uzávierky na predkladanie návrhov:

9.10.2019
8.1.2020
8.3.2020
19.5.2020
7.10.2020

V prípade, že ste podávali návrh do schémy SME Instrument a máte záujem o jeho znovupodanie, je potrebné pripraviť návrh podľa nových formulárov EIC Accelerator.

V septembri 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov v schéme SME Instrument (fáza 1), ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trhInformácie o výzve.

Viac informácií:

Článok prevzatý z slord.sk