Začiatkom júna spustila Európska komisia novú generáciu podpory pre inovatívne firmy, ktoré prinášajú na trh prelomové inovácie. Nižšie nájdete základné novinky a dokumenty potrebné na prípravu návrhu projektu.

Najdôležitejšie zmeny:

 • Dve alternatívy financovania, medzi ktorými si žiadatelia môžu vybrať. Prvá alternatívou je grant (0,5 – 2,5 mil. €), druhou možnosťou je kombinácia grantu a investície do základného kapitálu (equity – do výšky 17,5 mil. €)
 • Financovanie prostredníctvom equity investície do základného kapitálu je pre aktivity nad TRL 8 (system complete and qualified).
 • Žiadatelia o investície do základného kapitálu budú musieť prejsť procesom due diligence, ktorý bude riadený špeciálne vytvoreným investičným fondom pod správou EIF
 • Akcelerátor neumožňuje realizáciu projektov konzorciami MSP, žiadateľom je výhradne samostatný subjekt
 • Dochádza k vyrovnaniu váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií (excelentnosti, dopad, implementácia) v celkovom hodnotení
 • Európska komisia zverejnila zoznam často kladených otázok k EIC

Európska komisia zverejnila aktualizované vzory dokumentov a príručky reflektujúce zmeny.

Výraznou premenou prešiel vzor projektovej žiadosti, ktorý obsahuje nasledujúce časti:

 • Administratívna časť (A) – vypĺňa sa cez online formuláre na portáli EK
 • Návrh projektu (B)
  • základné informácie o firme a stručné zhrnutie projektu (inovácia a prepojenie na stratégiu firmy),
  • excelentnosť (myšlienka a riešenie, inovatívnosť, stav vývoja produktu/služby, technická a komerčná realizovateľnosť),
  • dopad (trh a zákazníci, stratégia komercializácie, strategickí partneri, duševné vlastníctvo, potenciál na škálovanie, KPIs, širší dopad),
  • implementácia (tím, potreba financovania z grantu/equity, zdôvodnenie potreby financovania z EIC, analýza rizík, projektový prístup, popis prác a zdroje/náklady)
 • Prílohy (Annexes) dokumenty 1-3 sú požadované v rámci jedného PDF dokumentu:
  1. etika a bezpečnosť,
  2. krátke životopisy členov tímu,
  3. ostatné – nepovinná príloha obsahujúce:
   • podporné dokumenty typu Letter of Intent od zákazníkov, komerčných strategických partnerov
   • zdôvodnenie a výber subdodávateľov,
  4. finančné a podnikové informácie (pre žiadateľov o equity):
   • zjednodušená prezentácia firemných tržieb, výdavkov, cash flow a súvahy,
   • finančné údaje o hotovosti a dlhu,
   • hlavné finančné míľniky v histórii firmy (prijaté financovanie: equity, konvertibilné pôžičky, úvery, grant, iné),
   • vlastníctvo a kapitálová štruktúra firmy,
   • aktuálne kolo financovania.
  5. Pitch Deck (prezentácia určená pre druhé kolo hodnotenia – interview)

K dispozícii je tiež aktualizácia Hodnotiaceho formulára a Príručky pre žiadateľa. V dohľadnej dobe Európska komisia zverejní tiež modelovú dohodu o grante pre Akcelerátor.

Prvá uzávierka EIC Accelerator bude 9.10.2019.

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Článok prevzatý z innonews.blog