Nové zverejnené výzvy KAVA11 pod komunitou EIT RawMaterials

Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín EIT RawMaterials zverejnila 17. novembra nové výzvy. Tie sú zamerané na jednu z tematických oblastí nerastných surovín.

Oprávnený žiadateľ

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú v prvom kole oprávnení partneri EIT RawMaterials ale aj externí žiadatelia, ktorí nie sú členmi:

 • Môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru
 • Projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri)
 • Členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ

Výzva nedefinuje obmedzenie v právnej forme žiadateľa a po prípadnom schválení projektu takto pripojený subjekt transformuje na člena. Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Oprávnené aktivity

Témy výzvy s označením KAVA11 reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum
 • ťažba a spracovanie
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov
 • aditívna výroba materiálov
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov
 • priemyselná symbióza
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti
 • recyklácia výrobku na konci životnosti
 • úschova na reťazci (blockchain)

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkladať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

Tri druhy výzvy

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling (pre overené technológie s minimálnym TRL 5)
 2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)

Financovanie

Projektové konzorciá sa môžu uchádzať o financovanie svojho projektu v minimálnej výške 500 tisíc eur.

Termín na podanie

Zjednodušený draft návrh projektu je potrebné zaregistrovať a zároveň podať do štvrtka, 26. januára 2023 do 13:00 hod.

Do 26. januára je zároveň potrebné podať draft návrhu v rozsahu 5 strán.

Detaily projektu bude po prípadnom schválení v 1. kole potrebné rozpracovať do 11. mája 2023.

Viac informácií vrátane celého znenia výzvy pre jednotlivé kategórie a formuláre na podanie je možné nájsť na stránke https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/.