Tri spojená inicitívy európskeho programu Horzont 2020 otvorili začiatkom roka svoje výzvy na predkladanie návrhov s uzávierkou v roku 2019. Ide o oblasti biohospodárstva (BBI), palivových článkov a vodíka (FCH) aželezničnej dopravy (Shift2Rail).

Bio-based Industries (BBI)

Spoločný podnik pre priemysel založený na biotechnológiách (Bio-based Industries, BBI JU) zverejnil svoj Pracovný plán na rok 2019 s informáciami o témach, rozpočte a harmonograme o tohtoročnej výzve na predkladanie návrhov. Očakáva sa, že výzva bude zverejnená 4. apríla 2019, s termínom na predloženie návrhov do 4. septembra 2019.

Informačný deň tejto výzvy sa uskutoční 12. apríla v Bruseli, informácie o tejto skutočnosti budú k dispozícii na webových stránkach spoločného podniku BBI v nadchádzajúcich týždňoch.

Na podporu vytvárania sietí zainteresovaných strán a budovania konzorcií poskytuje Spoločný podnik BBI JU partnerskú platformu s rôznymi užitočnými funkciami.

Viac informácií:


Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU)

Dňa 15. januára 2019 Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU) zverejnil svoj Pracovný program na rok 2019 a príslušnú výzvu na predloženie návrhov.

Termín na predloženie návrhov pre výzvu je 23. apríl 2019.

FCH JU pripravuje dňa 29. januára 2019 v Bruseli Informačný deň, ktorý sa bude zaoberať touto výzvou. Udalosť je už plne rezervovaná, ale očakáva sa, že bude k dispozícii webstreaming.

Viac informácií:


Shift2Rail

Dňa 15. januára 2019 Spoločný podnik Shift2Rail zverejnil výzvu na predloženie návrhov pre rok 2019. Lehota na predloženie jednofázového postupu predkladania návrhov je 18. jún 2019.

Spoločný podnik Shift2Rail organizuje a financuje výskum a inovácie v železničnom sektore v rámci programu Horizont 2020.

Výzva na predkladanie návrhov pozostáva z dvoch rôznych typov tém:

  • Výzvy pre členov (Calls for Members, CFM): témy výhradne pre členov spoločného podniku, nečlenovia sa môžu zúčastňovať iba ako subdodávatelia alebo (prepojené) tretie strany
  • Otvorené výzvy (Open Calls, OC): otvorené pre nečlenov

Projektové návrhy sa môžu predkladať elektronicky prostredníctvom Portálu pre financovanie a predkladanie návrhov (The Funding & Tenders Portal). Podrobné informácie o požiadavkách jednotlivých tém nájdete v Ročnom pracovnom pláne Shift2Rail pre rok 2019 (Shift2Rail Annual Work Plan 2019). Informačný deň sa uskutoční 6. februára 2019 v Bruseli.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD (123)

Článok prevzatý z: innonews.blog