Ministerstvo hospodárstva SR 18. apríla 2018 vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur.

Cieľom vyhlásených výziev je podporiť výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách a tiež podporiť aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie:

  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

V rámci výziev sú k dispozícii prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur.

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásených výziev môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Zdroj/Viac informácií: MH SR

Článok prevzatý z innonews.blog