Na Slovensku vznikne sieť Európskych centier digitálnych inovácií (EU Digital Innovation Hubs). Ich hlavnou úlohou bude pomáhať najmä malým a stredným podnikom pri využívaní digitálnych technológií v ich obchodných a výrobných procesoch. Uzávierka je 30.9.2020.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie takýchto centier, pričom najúspešnejší uchádzači získajú nomináciu do grantového kola Európskej komisie.

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI), sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny, ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky a verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie. Podnikom budú poskytovať predovšetkým priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií ako sú napríklad umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti.

Do súťaže je možné prihlásiť sa na portáli www.challenge.gov.sk. Do konca septembra 2020 môžu záujemcovia (napr. univerzity, vedecké a technologické centrá) posielať svoje projektové návrhy, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najvhodnejších kandidátov, ktorí dokážu plniť funkcie Európskeho centra digitálnych inovácií.

Európska komisia následne na prelome rokov 2020/2021 pripraví súťaž, do ktorej sa prihlásia nominované subjekty s cieľom získať finančnú podporu z programu Digitálna Európa. Tá predstavuje ročne 500-tisíc až 1 milión eur pre jednotlivé subjekty, pričom členské štáty EÚ a teda aj Slovensko zabezpečia spolufinancovanie každého subjektu v rovnakej výške.

Na podporu budovania siete ECDI budú počas nového programového obdobia 2021 – 2027 vyčlenené finančné prostriedky z nového programu Digitálna Európa (DEP) formou grantov. Tento program je ústredným prvkom komplexnej odpovede Európskej komisie na výzvu digitálnej transformácie a bude zameraný na posilňovanie kapacít Európy v kľúčových technologických oblastiach.

Viac informácií a podmienky výzvy

Zdroj: MIRRI SR
Článok prevzatý z innonews.blog