Cieľom je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno – vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Uzávierka je 15. mája 2020.

Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektu sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 57 mil. EUR.

Dátum uzavretia výzvy: 15. 05. 2020

Kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami

Článok prevzatý z innonews.blog