Úrad vlády Slovenskej republiky a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlásil výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, predovšetkým v programe Horizont Európa alokovanou sumou takmer 10 miliónov eur. Najbližší termín uzávierky výzvy je stanovený na 5. septembra 2023. 

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry („Nepodniky“), právnické osoby, inštitúcie, ktoré aktívne participovali v programoch Horizont Európa alebo Horizont 2020 v pozícii koordinátora alebo partnera:

  • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
  • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby);
  • neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb;
  • podnikatelia uskutočňujúci výskum a vývoj.

Na aké aktivity dostanem grant?

Podpora bude realizovaná formou matching grantov, ktorými budú doplnkovo podporené bežiace a ukončené projekty slovenských inštitúcií implementované v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Pôjde o:

  • komplementárne financovanie bežiacich projektov (napr. rozšírenie výskumu vrátane nákupu infraštruktúry, transfer technológií a pod.);
  • podporu už ukončených projektov (max. 1 rok po ukončení) s cieľom umožniť pokračovanie výskumu a vývoja.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy je alokovaných takmer 10 miliónov eur.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu v tejto výzve sa realizuje nenávratným spôsobom. Maximálna miera financovania pre subjekty, ktoré nepredstavujú podnik je vo výške 100 %. Intenzita pomoci pre subjekty, ktoré predstavujú podniky a v rámci projektu budú realizovať základný výskum a/alebo priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj sa určí v závislosti od veľkostnej kategórie podniku.

Ako a dokedy požiadať?

Pre túto výzvu sú vypísané štyri termíny uzávierok. Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola je stanovená na 5. septembra 2023. Ďalej nasledujú tieto termíny na predkladanie žiadostí: 3. január 2024, 3. apríl 2024 a 27. jún 2024.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať vyplnením žiadosti v Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk
Text prevzatý z grantup.sk