Iniciatíva MARKET4.0 (A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial Product Service System) podporí projekty pre rozvoj platformy peer-to-peer marketplace for ‘plug & produce’. Projekty je možné predkladať do 28. mája 2020.

Jedným z hlavných cieľov otvorených výziev MARKET4.0 je podpora ekosystému MARKET4.0 a budovania aliancií. Prostredníctvom finančnej podpory tretím stranám sa platforma MARKET4.0 naplní údajmi o výrobných zariadeniach a službách od príslušných dodávateľov výrobných zariadení a bude obohatená o ponuky aplikácií a služieb.

MARKET 4.0 poskytuje financovanie pre MSP vo výške 50 000 EUR alebo 100 000 EUR vo forme pevnej paušálnej sumy. Predpokladaná dĺžka trvania projektov je 12 mesiacov.

Uzávierka podávania návrhov je 28.5.2020.

MARKET 4.0 podporí 2 typy projektov:

  • Typ A: Žiadosti o projekty sa týkajú spoločností vyrábajúcich zariadenia, ktoré sa chcú pripojiť na trh MARKET4.0 v jednej z troch domén (kov, plasty a high-tech), a to inštaláciou a konfiguráciou konektorov IDS (industrial-data-space) a použitím aplikácií špecifických pre danú doménu. Očakávajú sa návrhy od spoločností produkujúcich vybavenie spolu so softvérovými spoločnosťami, ktoré sa zaväzujú implementovať časť pripojenia IDS. Dodávateľ výrobného zariadenia by mal byť v jednej z domén MARKET4.0 (kov, plast alebo high-tech). Projekty typu A budú financované pevnými paušálnymi sumami 100 000 EUR.
  • Typ B: Žiadosti o projekty ponúkajúce služby s cieľom rozšíriť funkčnosť existujúcich oblastí výrobných zariadení (kov, plasty a high-tech). V tomto type konzorcium pozostáva najmenej z jednej spoločnosti poskytujúcej softvér alebo technológiu, ktorá ponúka ďalšie aplikácie alebo služby nad platformou MARKET4.0. Očakáva sa, že žiadatelia už majú zavedené nejaké riešenie a dostanú finančné prostriedky na integráciu svojich riešení prostredníctvom platformy MARKET4.0. Projekty typu B budú financované pevnými paušálnymi sumami 50 000 EUR.

O podporu sa môžu uchádzať nasledujúce typy organizácií:

  • poskytovatelia výrobných zariadení alebo poskytovatelia technológií vo výrobnom sektore,
  • výrobné spoločnosti (napr. pôvodní výrobcovia zariadení, dodávatelia úrovne Tier-1, dodávatelia úrovne Tier-2, dodávatelia úrovne Tier-3 v rôznych odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, biela technika atď.),
  • výskumné / nepriemyselné právnické osoby (napr. výskumné centrá, univerzity),
    priemyselné združenia.

Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov

MARKET 4.0 je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog