Mikroprojekty KET4SMEs sa poskytujú na projekty cezhraničnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a najmenej dvomi technologickými centrami KET (KET TC), ktorých cieľom je integrovať kľúčové podporné technológie (key enabling technologies – KET) s cieľom vyriešiť problémy v oblasti čistej výroby. Posledná závierka je 30. júna 2020.

V jednej z prvých uzávierok uspela aj slovenská firma Archee.

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky (cut-off): 30. júna 2020
 • Očakávané trvanie projektu mikrograntov: do 6 mesiacov
 • Celkové financovanie EÚ dostupné tretím stranám: 2 000 000 EUR
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 50 000 EUR (poskytnutá ako paušálna suma).
 • Mikrogrant pokrýva 70% celkových nákladov projektu. Zvyšných 30% musí poskytnúť žiadateľ MSP.
 • Jazyk predkladania návrhu na udelenie mikrograntov: angličtina
 • Viac informácií a predkladanie žiadostí: www.ket4sme.eu/micro-grants

Čo sú kľúčové podporné technológie (key enabling technologies – KET):

 • Advanced Manufacturing
 • Advanced Materials
 • Industrial Biotechnology
 • Nano and Microelectronics
 • Nanotechnology
 • Photonics

Zameranie oprávnených aktivít:

 • vývoj nových výrobných procesov;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením výrobných nákladov;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením závislosti od surovín;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením spotreby energie;
 • znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a znečistenia.

Oprávnené aktivity na financovanie – technologické služby:

 • výskumné a inovačné aktivity v rozsahu od úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 4 až 8 so zameraním na vyššie TRL;
 • výskumné a inovačné činnosti v najmodernejších technológiách vrátane napríklad demonštrácie, testovania, pilotnej výroby a súvisiacich inžinierskych činností;
 • môžu zahŕňať aj štúdie realizovateľnosti, ktoré zahrnú poradenstvo v oblasti plánovania podnikania, analýza trhu, poradenstvo o školení pracovníkov o ich zapojení do projektu spoločnosti, poradenstvo o pracovných organizáciách na podlahe podniku, sprostredkovanie súkromných financií na ďalšie investície atď.

KET4CP je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog