Web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#Documents
Termín na predkladanie projektov: 23.2.2022
Výška grantu: 1,2-2,4 mil. eur z ERDF (spolufinancovanie zo zdrojov ERDF 80%)
Cieľová skupina: národné, regionálne a miestne verejné inštitúcie, súkromné inštitúcie, vrátanie súkromných spoločností, medzinárodné organizácie
Krajiny: ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko
Počet partnerov: 5-12 (min. 3 financujúci partneri z min 3 krajín, aspoň 2 partneri so sídlom na území programu Interreg Stredná Európa)
Dĺžka trvania projektov: do 36 mesiacov
Bližšie informácie:

Priorita 1: Inteligentnejšia stredná Európa prostredníctvom spolupráce

 • SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe
 • Potenciálne oblasti, ktoré sa majú riešiť v nadnárodných akciách (neúplný zoznam):
 • Ekologické hospodárstvo, biohospodárstvo

Priemysel 4.0, robotizácia, mechatronika, digitálne technológie, kľúčové podporné technológie

 • Kultúrny a kreatívny priemysel a cestovný ruch
 • Inovácie v oblasti zdravia (starostlivosti)
 • Strieborná ekonomika (pre seniorov)
 • Sociálne inovácie
 • Prenos technológií a inovácií
 • Medziregionálne partnerstvá v rámci hodnotových reťazcov
 • Inovačné systémy financovania inovácií
 • SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie v strednej Európe

Priorita 2: Ekologickejšia stredná Európa prostredníctvom spolupráce

 • SO 2.1: Podpora prechodu energie na klimaticky neutrálnu strednú Európu
 • SO 2.2: Zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy v strednej Európe
 • SO 2.3: Pokrok v obehovom hospodárstve v strednej Európe
 • SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe

Priorita 3: Prepojenejšia stredná Európa prostredníctvom spolupráce

 • SO 3.1: Zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe
 • SO 3.2: Ekologizácia mestskej mobility v strednej Európe

Priorita 4: Lepšie riadenie spolupráce v strednej Európe

 • SO 4.1: Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe