Máte záujem o rozvoj IoT technológií, vrátane veľkých dát, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti? IoT4Industry (projekt spadajúci pod H2020 Innosup 1) otvoril výzvu na spoluprácu. Bude financovať malé a trhovo orientované projekty, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky, a to prostredníctvom inovačných poukážok do výšky 60.000 €.

Projekty by sa mali zamerať na integráciu a využívanie IoT technológií v strojoch, robotoch, výrobných nástrojoch, priemyselných procesoch a prostrediach tovární. Očakávanými technológiami sú senzory a získavanie údajov (vrátane veľkých dát a analytiky), kybernetická bezpečnosť, robotika a automatizácia (vrátane komunikačných technológií), simulácia a modelovanie (vrátane virtuálnej reality a rozšírenej reality), batérie a zber energie, čipy a elektronické komponenty, inteligentné systémy, zabudovaný softvér, nízkoenergetický, RFID, komunikačné protokoly a siete, brány,  cloud/fog/edge computing, High Performance Computing, umelá inteligencia (strojové učenie, hlboké učenie, neurónové siete), biometria, kognitívne výpočty, mobilita a prenosné zariadenia.

Medzi cielené vertikálne sektory patria – elektronika, nanotechnológie, automobilový priemysel, strojárstvo, letecký a kozmický priemysel, obrana, zdravotníctvo a farmaceutika, stavebníctvo, energetika a verejné služby, námorný priemysel, spracovanie kovov, chemikálie, potraviny a nápoje, logistika, tlač, textil, kozmetika, drevo, papier, nábytok, spotrebný tovar atď.

Projekty musia zahŕňať aspoň jeden subjekt reprezentujúci stranu IoT (technologická ponuka) a ďalší subjekt zastupujúci priemyselnú stranu (dopyt), ktorý by mohol byť výrobcom strojov / nástrojov alebo továrňou. Aspoň jeden z týchto subjektov musí  byť európsky MSP.

Očakáva sa, že projekty budú inovatívne, t. j. prekračujúce súčasný stav v oblasti používaných technológií a riešených prípadov použitia. Očakáva sa jasná priemyselná aplikácia zahŕňajúca konečného zákazníka / používateľa. Ak konečný užívateľ nie je zapojený do konzorcia, žiadatelia sú vyzvaní, aby predložili podporný list konečného užívateľa, ktorý hovorí, že má záujem o implementáciu riešenia vo svojej továrni.

Termín na predkladanie žiadostí: 11. jún 2019

Táto výzva poskytuje podporu trom typom akcií:

  1. Štúdie uskutočniteľnosti sa zameriavajú na firmy, ktoré majú predstavu o zamýšľanom projekte, ale potrebujú ďalšiu analýzu technických aspektov, otázok duševného vlastníctva, projektovej štúdie atď.
  2. Prototypovací nástroj bude zameraný na firmy, ktoré už vykonali štúdiu uskutočniteľnosti a majú potrebu vyvinúť prototyp, vynaložiť úsilie na miniaturizáciu, testovanie atď. (TRL 6).
  3. Demonštračný / pilotný nástroj sa zameria na firmy, ktoré už vyvinuli a otestovali prototyp, s potrebou preukázať jeho účinnosť vo väčšom meradle (TRL 7-8).

Ďalšie info na stránke projektu: https://www.iot4industry.eu/innovation-vouchers

Prevzaté z een.sk

Článok prevzatý z innonews.blog