Inovačné a digitálne vouchre (5.000 – 15.000 eur pre firmy)

Úrad vlády SR vyhlásil v rámci Plánu obnovy a odolnosti výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné a digitálne vouchre. Termín predkladania žiadostí je do 31.12.2025 alebo do vyčerpania financií pre jednotlivé výzvy. Podnikateľské subjekty môžu získať 5.000 – 15.000 eur na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu.

 

Technická univerzita v Košiciach so svojimi 9 fakultami v Košiciach a Prešove má špičkových expertov v mnohých oblastiach s dlhoročnými skúsenosťami so spoluprácou s priemyselnými podnikmi, ktorí radi pripravia vašej firme riešenie na mieru v súlade s podmienkami jednotlivých voucherových schém. Kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk príp. projekty@uvptechnicom.sk, prepojíme vás s relevantnými odborníkmi a výskumníkmi.

Výzva na inovačné vouchre

Výzva na inovačné vouchre s podporou z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 5.000 – 15.000 eur/ voucher si kladie za cieľ stimulovať spoluprácu MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami.

Môže ísť napríklad o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na výrobnú prax.

Medzi oprávnenými aktivitami sú vo výzve špecifikované:

  • meranie, diagnostika, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovania, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.

Podpora poskytovaná v rámci výzvy je zameraná na riešenie konkrétneho zadania/ problému/ požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami.

Zároveň je v rámci tejto podpory možné preplatiť aj výdavky žiadateľa na správne a udržiavacie poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Výzva na digitálne vouchre

Výzva na digitálne vouchre  z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 5.000 – 15.000/ voucher si kladie za cieľ stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP a podnikov.

Podpora poskytovaná v rámci výzvy je zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie v nasledovných oblastiach:

  • kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

Široký okruh riešiteľov/ poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispeje tak k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom zmení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom.

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.