Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery. Obe výzvy budú otvorené od 14.8.2023 až do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Inovačné vouchery

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude teda zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami. Zároveň bude v rámci tejto podpory možné preplatiť aj výdavky žiadateľa na správne a udržiavacie poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Viac informácií o výzve

Digitálne vouchery

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Široký okruh riešiteľov/poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispeje tak k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom zmení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom.

Viac informácií o výzve

Zdroj: Úrad vlády SR
Článok prevzatý z innonews.blog