Dňa 15. januára 2020 vyhlásil projekt INNOWWIDE druhú výzvu na predkladanie návrhov pre získanie grantu na projekt typu VAP – Viability Assessment Projects (hodnotenie životaschopnosti projektu). Svoju žiadosť môžete odoslať do 31. marca 2020.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre 2. výzvu, je 4,2 milióna EUR.

Každý schválený projekt VAP dostane fixný grant 60.000 EUR, čo predstavuje maximálne 70% z celkových oprávnených nákladov (náklady na zamestnancov, spotrebný materiál, vybavenie, subdodávky, iné), ktoré musia byť minimálne 86.000 EUR.

Ak ste inovatívny malý alebo stredný podnik (MSP) s ambíciou vyvinúť nový a inovatívny produkt, proces alebo službu na trh a spolupracujete so strategickým partnerom mimo Európy; alebo ak potrebujete najprv skontrolovať technickú, obchodnú, právnu a sociálno-ekonomickú uskutočniteľnosť svojho inovatívneho nápadu, riešením môže byť nástroj VAP podporovaný projektom INNOWWIDE CSA!

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto procese pred podaním žiadosti, môžete sa obrátiť na stránku „VAP Application and Guidelines“ na webovej stránke https://innowwide.eu/guidelines/.

INNOWWIDE je projekt typu CSA (Coordination and Support Action) financovaný z prostriedkov programu Horizont 2020. Pilotné výzvy majú za úlohu preniesť vysoko inovatívne európske MSP na čelo medzinárodných trhov a uskutočniť hodnotenie životaschopnosti projektu v spolupráci s lokálnymi aktérmi.

Viac informácií:

INNOWWIDE je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Použité informácie zo SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog