6.6.2019 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, určenej pre inovatívne malé a stredné podniky, ktoré chcú uviesť na globálny trh prelomové produkty. Môžu získať kombinované financovanie z grantu a investície až do 17,5 milióna eur.

Celkový rozpočet EIC Accelerator pre roky 2019-2020 je až 2 miliardy eur. Pilot EIC Accelerator poskytuje podporu buď len na granty (bývalý SME Instrument fáza 2), ako aj podporu vo forme kombinovaného financovania (kombináciou grantu a investície do vlastného kapitálu).

EIC Accelerator podporuje aktivity blízke trhu s cieľom výrazne podporiť prelomovú inováciu s potenciálom vytvárania trhu. Očakávanými prijímateľmi  sú vysoko inovatívne MSP s jasnými obchodnými ambíciami a potenciálom vysokého rastu a internacionalizácie.

EIC Accelerator financuje:

  • Granty na podporu inovácií a demonštračných činností v oblasti inovácií: príspevok v orientačnom rozsahu 500 000 EUR a 2,5 milióna EUR (70% celkových nákladov projektu ako všeobecné pravidlo pre inovačné projekty Horizont 2020);
  • Vlastný kapitál (equity finance) až do výšky 15 miliónov EUR na firmu (celkový rozpočet na investície je plánovaný vo výške 100 miliónov EUR v pilotnej fáze 2019 – 2020);
  • Bezplatný biznis koučing s cieľom podporiť a zvýšiť inovačnú kapacitu firmy a pomôcť zosúladiť projekt so strategickými podnikateľskými potrebami;
  • Prístup k širokej škále iných akceleračných služieb a uľahčenie prístupu k rizikovému financovaniu s cieľom uľahčiť komerčné využívanie inovácií.

Nové podklady na prípravu návrhov (platné od 6.6.2019):

Uzávierky na predkladanie návrhov:

  • 9.10.2019
  • 8.1.2020
  • 8.3.2020
  • 19.5.2020
  • 7.10.2020

V prípade, že ste podávali návrh do schémy SME Instrument a máte záujem o jeho znovupodanie, je potrebné pripraviť návrh podľa nových formulárov EIC Accelerator.

V septembri 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov v schéme SME Instrument (fáza 1), ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trhInformácie o výzve.

Pilotná fáza EIC sa stane „plnohodnotnou“ realitou od roku 2021 v rámci budúceho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizon Europe (2021-2027). Komisia navrhla, aby sa na EIC v rámci programu Horizon Europe vyčlenilo 10 miliárd EUR na podporu inovátorov prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – nástroj Pathfinder pre pokročilý výskum (pre výskum v počiatočnom štádiu) a nástroj Accelerator, zmiešaného modelu financovania (granty plus vlastné imanie).

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Článok prevzatý z innonews.blog