Ciele:

  • Rozvíjať inovačnú excelentnosť založenú na inovačnom ekosystéme v zaostalom štáte
  • Vytvárať lepšie prepojenia medzi akademickou sférou a priemyslom pri zapojení vlády a spoločnosti
  • Zosúladenie s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie, národnými a európskymi VaI stratégiami

Otvorenie: 3.11.2021
Termín na predloženie projektov: 15.3.2022
Celkový rozpočet na výzvu: 50 mil. €
Rozpočet projektov: 3-5 mil. €
Predpokladaný počet podporených projektov: 10

Viac info:
Vyžaduje sa cezhraničná spolupráca minimálne dvoch ekosystémov zo zaostalého štátu, pričom môžu byť zapojení aj iní partneri a povinné je zapojenie firiem. Očakáva sa vypracovanie spoločných VaI stratégií s preukázateľným hospodárskym a spoločenským dopadom. Časť týchto stratégií môže byť testovaná a podporená spoločnými výskumnými projektmi. Musí byť tiež vypracovaný investičný plán implementácie stratégie využívajúci synergie rôznych zdrojov financovania (predovšetkým kohézny fond). Je potrebné jasne ukázať dopad na spoločnosť a/alebo regionálne hospodárstvo Investičný plán môže zahŕňať aj budovanie infraštruktúry, pilotných zariadení a demonštrácií. Sprievodné opatrenia môžu zahŕňať školenia, rozvoj podnikateľských zručností, komunikáciu, zviditeľňovanie a výmenu pracovníkov.