Projekt rozbehnutia Európskeho centra digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM oficiálne beží od novembra minulého roka, avšak až v júli sa podarilo zabezpečiť jeho plné financovanie. Podpisom zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR získalo konzorcium vedené našou univerzitou potrebné zdroje na plné rozbehnutie prevádzky centra.

V predošlom období sa nám podarilo pripraviť portfólio služieb, ktoré bude EDIH CASSOVIUM ponúkať malých a stredným podnikom a organizáciám verejného sektora pre podporu ich digitálnej transformácie. Sme veľmi radi, že z celkového počtu 160 služieb, ponúkla Technická univerzita až 129 služieb. Podstatná väčšina služieb smeruje do oblasti testovania digitálnych technológií, digitalizácie a automatizácie a do oblasti vzdelávania a budovania potrebných zručností. Doplnkovými oblasťami portfólia služieb nášho centra EDIH CASSOVIUM je projektová podpora v oblasti získania nových zdrojov financovania a prepájanie malých a stredných podnikov na domácich a zahraničných partnerov.

Okrem návrhu služieb bola väčšina doterajších projektových aktivít venovaná dizajnu interných procesov a štruktúry fungovania a príprave marketingových a diseminačných aktivít. EDIH CASSOVIUM má aktívne sociálne siete a webstránku, v uplynulých mesiacoch bolo centrum prezentované na viacerých odborných podujatiach zameraných na digitalizáciu.

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley. Projekt v rámci TUKE koordinuje UVP TECHNICOM a zapájajú sa do neho všetky fakulty.

EDIH CASSOVIUM bude sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Pomôže svojim klientom získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podpori budovanie digitálneho inovačného ekosystém v regióne, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk.