Vo svetle iniciatívy “European Battery Alliance” (Európskej batériovej aliancie) bolo alokovaných ďalších 100 miliónov EUR na podporu výskumu v oblasti batérií.
Dňa 24. januára 2019 Európska komisia otvorila novú výzvu na predloženie projektových návrhov v rámci tejto iniciatívy. Návrhy projektov je možné podávať do 25. apríla 2019.

Návrhy je možné predložiť v rámci nasledovných tém:

  • Strongly improved, highly performant and safe all solid state batteriesfor electric vehicles
  • Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage
  • Modelling and simulation for Redox Flow Battery development
  • Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage
  • Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b)
  • Li-ion Cell Materials & Transport Modelling
  • Network of Li-ion cell pilot lines

Predkladanie návrhov sa uskutočňuje prostredníctvom nového “Funding and Tenders portal” Európskej komisie.

Pracovný program “Prierezové aktivity 2018 – 2020”, ktorý je relevantný aj pre túto výzvu, už obsahuje aj názvy troch možných tém v rámci výzvy na rok 2020:

  • Next-generation batteries for stationary energy storage
  • Hybridisation of battery systems for stationary energy storage
  • Next generation and realisation of battery packs for battery electric vehicles (BEV) and hybrid electric vehicles (HEV)

Viac informacií:

Zdroj/Prevzaté z: SLORD.sk

Článok prevzatý z: innonews.blog