Eurofondy teraz umožňujú podnikom nákup vybavenia za účelom inovácií

Podnikatelia často v súvislosti s grantmi hľadajú možnosť nakúpiť si výrobné zariadenia alebo iné technologické vybavenie na poskytovanie služieb. Teraz prichádza takáto možnosť zo štrukturálnych fondov pod Operačným programom výskum a inovácie. Požiadať o financovanie do 5 miliónov na projekt z výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch môžu všetky kategórie podnikov. Podmienkou je dosiahnutie inovácie produktu alebo služby v produkčných prevádzkach. Ak chcete o túto podporu zabojovať, žiadosť musíte podať do 30. decembra.

 

Kto môže získať grant?

Výzva obsahuje niekoľko podrobnejších podmienok, ktoré musíte ako žiadateľ spĺňať (ak sa do výzvy pustíte, je nevyhnutné aby ste si tieto podmienky naštudovali, inak môže vaša energia vyjsť nadarmo).

V zásade ale platí, že o nenávratný finančný príspevok môže požiadať právnická aj fyzická osoba-podnikateľ:

  • mikro, malý alebo stredný podnik
  • veľký podnik

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva si kladie niekoľko podmienok, ktoré v projekte musíte dodržať:

  • výdavky musia ísť na nákup strojov, prístrojov a zariadení (dlhodobý hmotný majetok),
  • hlavným výsledkom projektu musí byť inovácia produktu alebo inovácia produkčného procesu (na dokázanie budú slúžiť merateľné ukazovatele),
  • nákup súvisí s počiatočnou investíciou do založenia novej prevádzkarne, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu,
  • projekt musí byť v súlade so stratégiou RIS3 SK – jednou z domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie alebo Zdravé potravina a životné prostredie,
  • projekt musí byť ukončený najneskôr 31. decembra 2023, kedy zároveň musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

 

Čo môžem získať?

Podnik môže na svoj projekt získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 200-tisíc do 5-miliónov eur.

Samozrejme, keďže je to podpora pre súkromný sektor, projekt bude potrebné spolufinancovať. Miera spolufinancovania sa pohybuje v rozpätí od 30 do 70% v závislosti od veľkosti podniku a regiónu, kde sa prevádzka nachádza.

Spolu s ostatnými žiadateľmi budete bojovať o dotáciu z celkového balíka 15-miliónov eur, ktoré sú na výzvu vyčlenené.

 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh sa podáva cez elektronický systém ITMS2014 a následne nezabudnite podať žiadosť bez príloh elektronicky alebo listinne (poštou či osobne) na podateľňu Ministerstva hospodárstva SR.

Svoju úplnú žiadosť podajte najneskôr 30. decembra 2022.

 

Dôležité odkazy

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk