Deadline pre výzvu EIT Manufacturing „Call for Proposals, Response to COVID-19 Crisis for Activities to be executed in 2020“ bol predĺžený. Podajte svoj projektový návrh do 31.05.2020, 12:00 CEST.

Samostatná výzva na podávanie projektových návrhov je otvorená v 2 oblastiach:

  1. Venture support instrument, ktorý je otvorený pre malé a stredné podniky, ako aj scale-ups za účelom preklenutia COVID-19 krízy a akcelerovania po krízového rastu. Žiadosti v rámci tejto časti výzvy sa môžu podávať až do výšky 500 000 eur. Podrobné podmienky a informácie nájdete v texte výzvy.
  2. Pandemic response activities, ktoré podporujú inovačné aktivity, ktoré by mali vytvoriť konkrétny výsledok do konca roka 2020. Projektové návrhy sa môžu podávať maximálne do výšky 300 000 eur, pričom je požadované 15% spolufinancovanie v zmysle podmienok uvedených v samotnej výzve. Konzorcium, ktoré podáva projektový návrh by mali tvoriť aspoň 2 partneri z 2 rôznych krajín, pričom aspoň jeden z partnerov by mal byť z priemyslu. Projektové návrhy síce môžu koordinovať iba členovia EIT Manufacturing (core partners), ale participácia na projektových návrhoch po predchádzajúcej dohode s koordinátormi projektov je otvorená aj pre externé organizácie (tzv. Activity Partners). V prípade, že projektový návrh bude financovaný zo strany EIT Manufacturing, Activity Partner má povinnosť zaplatiť členský poplatok v zmysle podmienok uvedených na web stránke EIT Manufacturing.

Podrobné informácie o výzve ako aj guidelines k výzve nájdete na web stránke EIT Manufacturing:
https://eitmanufacturing.eu/activities/open-call-in-response-to-the-covid-19-crisis/