Májová uzávierka s rozpočtom vyše 300 mil. eur môže byť pre vás, ak sa vaša spoločnosť zameriava na dosiahnutie zmysluplného vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj. Termín podania návrhov je 19.5.2020.

Kontext

Návrh ekologickej dohody predložený Európskou komisiou (EU Green Deal) pripravil pôdu pre obdobie zvýšených ambícií smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Jeho cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete a lídra v obehovom hospodárstve a čistých technológiách. Toto ide ruka v ruke s rozhodujúcim úsilím o zachovanie a obnovu ekosystémov a vidieckych oblastí. Výskum a inovácia budú kľúčovým podporným prvkom tejto komplexnej stratégie.

Takéto ambície sú úplne opodstatnené výzvami, ktoré pred nami stoja. Napríklad v porovnaní so súčasnou situáciou v EÚ si dosiahnutie súčasných cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 vyžaduje najmenej šesťkrát rýchlejšiu dekarbonizáciu a dodatočné ročné investície vo výške približne 260 miliárd eur.

Táto téma EIC Accelerator prispieva k realizácii cieľov EU Green Deal. Zameriava sa na podporu investovania dopadu prostredníctvom podpory rozvoja a zavádzania inovácií na trh, ktoré môžu naše sociálno-ekonomické systémy nasmerovať udržateľnejšou cestou.

Čo bude podporené

EIC Accelerator podporí rozvoj podnikateľských konceptov pre inovácie pripravené na trh (nové alebo disruptívne technológie, produkty, procesy, služby a obchodné modely) a ich zavádzanie.

Téma EU Green Deal sa osobitne zameriava na tie inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň podporujú konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti čistých technológií.

Táto téma je zameraná na vysokorizikové malé a stredné podniky (vrátane startupov) s vysokým potenciálom, za predpokladu, že prispejú k cieľom EU Green Deal (8 oblastí uvedených nižšie).

Projekty zamerané na zvýšenie účinnosti technológií fosílnych palív alebo využívania fosílnych palív nie sú oprávnené.

Uzávierka v máji bude jedinou, ktorá podporí výhradne takto zamerané návrhy projektov. Októbrová uzávierka opäť podporí všetky sektory a technologické oblasti.

Rozsah podpory

Podpora sa môže poskytovať vo forme grantu alebo kombinovaného financovania (blended finance), teda ako kombinácia grantu a investície do vlastného imania.

 1. Financovanie iba v rámci grantu (miera financovania 70%) sa pohybuje od 0,5 milióna EUR do 2,5 milióna eur.
 2. V rámci možnosti kombinovaného financovania je grantová zložka do 2,5 milióna EUR v kombinácii s majetkovou zložkou (equity) až do 15 miliónov eur.

Podmienky návrhu projektu

Návrhy s činnosťami až do úrovne technologickej pripravenosti (Technology Readiness Level/TRL) 8 sa môžu financovať z grantov alebo zmiešaného financovania. Aktivity, ktoré sú blízko trhu (TRL9 alebo viac) sa môže financovať iba majetkovou účasťou (za splnenia podmienky rizikovosti financovania, tzv „non-bankability“).

Medzi podporené činnosti by mohli patriť napríklad vývoj produktov / služieb, skúšky, prototypovanie, validácia, demonštrácia a testovanie v reálnych podmienkach a replikácia trhu. Ak sa činnosť týka predovšetkým technologickej inovácie, vyžaduje sa minimálne TRL 5/6 alebo vyššia najmä pre technologickú inováciu alebo pre ekvivalent TRL pre netechnologické inovácie. Isté časti  inovačného projektu je možné zadať subdodávateľom.

Návrhy musia byť založené na strategickom biznis pláne a musia špecifikovať kritériá komerčného úspechu a očakávané výsledky projektu (aj vo väzbe na 8 oblastí uvedených nižšie).

Osobitná pozornosť sa musí venovať ochrane a vlastníctvu duševného vlastníctva, musia sa predložiť presvedčivé dôkazy alebo opatrenia na zabezpečenie možnosti komerčného využívania (freedom to operate). V projekte sa tiež musia riešiť otázky regulácií, štandardov a noriem.

Očakávané trvanie projektov by malo byť 12 až 24 mesiacov, ale vo výnimočných a dobre odôvodnených prípadoch, môže byť aj dlhšie.

Akceleračné služby sa budú v rámci programu „EU Green Deal“ poskytovať v súlade so štandardným pilotom EIC Accelerator (SME Instrument – fáza 2). Tieto služby zahŕňajú koučing, prepojenie s investormi a korporáciami ako aj účasť na špecifických veľtrhoch v rámci delegácií Európskej komisie.

Očakávaný dopad z pohľadu 8 cieľov EU Green Deal a jeho preukázanie

Projekty musia podporovať vykonávanie EU Green Deal výrazným prispievaním k najmenej jednému z nasledujúcich cieľov udržateľnosti. Návrhy musia kvantitatívne odhadnúť tento príspevok.

 1. Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti zmiernenia zmeny klímy a/alebo adaptácie;
 2. Dodávka čistej, dostupnej a bezpečnej energie;
 3. Prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo (vrátane predchádzania vzniku odpadu a/alebo recyklácie);
 4. Budovanie a renovácia energeticky a zdrojovo efektívnym spôsobom;
 5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu;
 6. Prechod na spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém;
 7. Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity;
 8. Realizácia ambícií s nulovým znečistením a prostredia bez toxických látok.

Vzhľadom na rozmanitosť týchto cieľov a širokú škálu relevantných inovácií Komisia nepredpisuje žiadnu osobitnú metodiku na kvantifikáciu príspevkov na dosiahnutie týchto cieľov. Je preto na žiadateľoch, aby určili metodológie, o ktorých sa domnievajú, že sú najrelevantnejšie a poskytli čo najspoľahlivejšie vyčíslenie.

Od žiadateľov sa požaduje, aby vo formulároch žiadosti uviedli:

 • ktorému z ôsmich cieľov udržateľnosti EU Green Deal sa venujú inovačné aktivity (možno sa zaoberať viacerými cieľmi). Žiadosti, ktoré neuvedú, ktorý cieľ (alebo viaceré ciele) sa inováciou riešia, sa budú považovať za neoprávnené,
 • metodiku vybranú na kvantifikáciu prínosu inovácie k príslušnému cieľu vrátane zdôvodnenia jej výberu (v prípadoch, keď je relevantných niekoľko cieľov, môže byť kvantifikácia obmedzená na jeden alebo dva najdôležitejšie ciele),
 • kvantifikácia príspevku k príslušnému cieľu(-om) pomocou identifikovanej metodológie.

Pri hodnotení sa zohľadní skutočnosť, že metodiky sa budú líšiť a môžu sa v rámci ôsmich cieľov trvalej udržateľnosti líšiť na rôznych úrovniach zrelosti / miery ich príspevku (robustnosti).

Príklady:

 • projekty prispievajúce k zmierňovaniu zmeny klímy mohli kvantifikovať príspevok k ekvivalentu CO2 emisií, ktorým sa zabránilo v porovnaní s referenčným scenárom alebo s existujúcimi výrobkami / riešeniami na trhu;
 • projekty prispievajúce k dodávke čistej energie by mohli kvantifikovať príspevok k ďalšej inštalovanej čistej energii;
 • projekty prispievajúce k udržateľnej mobilite by mohli vyčísliť príspevok k prechodu na iné druhy dopravy z dopravy na báze fosílnych palív k trvalo udržateľným druhom dopravy.

V niektorých prípadoch môžu byť relevantné údaje a ukazovatele založené na  Ukazovateľoch trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Indicators) a Európskej agentúry pre životné prostredie.

Vyššie uvedené príklady slúžia len na ilustráciu a Komisia uznáva, že projekty sú často veľmi špecifické a majú dosahy, ktoré závisia od ich kontextu. V tomto zmysle sa môžu navrhnúť osobitné ukazovatele a príslušné metodiky, aby sa čo najpresnejšie zachytili prínosy a dopady projektov v súvislosti s cieľmi EU Green Deal.

Zároveň projekty nesmú spôsobiť žiadne významné poškodenie žiadneho z týchto cieľov. Pozrite si viac v aktualizovaných FAQs.

Nové hodnotiace kritérium

Dodatočné subkritérium sa zahrnie do správy individuálnych expertov (Individual Expert Report, IER) v rámci hlavného kritéria „DOPAD“ (Impact).

Odborníci budú požiadaní, aby vyhodnotili:

„Posúdenie prínosu k implementácii EU Green Deal z hľadiska splnenia aspoň jedného z cieľov trvalej udržateľnosti opísaných v časti „očakávaný dopad “. Návrhy musia kvantitatívne odhadnúť tento príspevok.“

Pri hodnotení tohto dodatočného kritéria musia odborníci určiť, či:

 • návrh skutočne zodpovedá cieľu (cieľom) trvalej udržateľnosti, ktoré žiadateľ uviedol v časti A formulára žiadosti;
 • či bol poskytnutý kvantitatívny odhad príspevku.

Ak návrh nerieši na ciele uvedené žiadateľom, experti by mali splniť tieto kritériá nižšie ako 5 a prehlásiť návrh „Out of Scope“ na konci IER a pridaním podporných komentárov.

Uzávierka a rozpočet

Návrhy pre EIC Accelerator na podporu EU Green Deal je možné podať do termínu 19. mája 2020, 17:00, Bruselského času. Návrhy je možné podávať výhradne elektronicky prostredníctvom Funding and Tender Opportunity Portal. Odkaz na výzvu EIC Accelerator.

Rozpočet výzvy EIC Accelerator na podporu EU Green Deal približne 305 miliónov eur. Zároveň pre túto výzvu platí aj nový politický cieľ, ktorý stanovuje, že minimálne 25% spoločností, ktoré budú pozvané do druhého kola hodnotenia (pred porotou) musia byť vedené ženami (na pozícii CEO alebo ekvivalentnej).

Podpora firiem vedených ženami

Zároveň pre túto výzvu (ako aj pre výzvu s uzávierkou v októbri 2020) platí aj nový politický cieľ, ktorý stanovuje, že minimálne 25% spoločností, ktoré budú pozvané do druhého kola hodnotenia (pred porotou) musia byť vedené ženami (na pozícii CEO alebo ekvivalentnej).

Na účely EIC Accelerator sa MSP (vrátane startupov) vedené ženami, rozumejú spoločnosti, ktorých pozícia výkonného riaditeľa (CEO) alebo rovnocenné postavenie zastáva žena v čase podania žiadosti, pohovoru a udelenie finančnej podpory EÚ. V prípade, že MSP nemá pozíciu výkonného riaditeľa (CEO), za rovnocenné postavenie sa považuje najvyššie rozhodovacie miesto v spoločnosti. V prípade, že MSP má pozíciu spoločného výkonného riaditeľa (co-CEO), bude sa to považovať za malý a stredný podnik pod vedením ženy, pokiaľ má žena, ktorá zastáva pozíciu spoločného výkonného riaditeľa (co-CEO), najmenej 50% rozhodovacej zodpovednosti.

K žiadostiam predloženým MSP vedenými ženami sa počas procesu hodnotenia bude pristupovať rovnako ako ku všetkým ostatným žiadostiam (viac o hodnotení projektov nájdete v kapitole 4). A to vrátane kroku 1 (diaľkové hodnotenie) ako aj kroku 2 (osobný pohovor pred investičnou porotou). Ďalšie žiadosti od MSP vedených ženami, ktoré dosiahli bodové hodnotenie nad minimálnym prahom (13 bodov z 15), sa však môžu pozvať na osobné rozhovory, ak skupina žiadateľov pozvaných na pohovory nezahŕňa najmenej 25% spoločností so ženami vo vedúcich pozíciách.

Od uchádzačov sa bude požadovať, aby vo formulári žiadosti (časť A) uviedli meno a pohlavie výkonného riaditeľa alebo rovnocenné postavenie. Uchádzači sa môžu tiež rozhodnúť, že neurčia pohlavie výkonného riaditeľa (alebo ekvivalentu), v takom prípade sa s nimi nebude zaobchádzať ako s MSP vedenými ženami.

Vo fáze pohovoru sa očakáva, že žiadajúcu spoločnosť bude zastupovať výkonný riaditeľ (alebo rovnocenná pozícia). Platí to najmä pre malé a stredné podniky (vrátane startupov) s cieľom overiť totožnosť generálneho riaditeľa (alebo rovnocenného postavenia).

Pozrite si viac v aktualizovaných FAQs.

Upozornenie:

Na základe aktuálneho vývoja a pozície EK k uzavretej májovej výzve, je možné, že časť prostriedkov bude vyhradená, alebo oprávnenosť podaných návrhov bude rozšírená aj na riešenia, ktoré majú potenciál pomôcť, resp. zmierniť dopady pandémie koronavírusu COVID-19, podobne ako to bolo v marcovej uzávierke.

Dokumenty a dôležité odkazy pre výzvu:

Zdroj: Pracovný program pre EIC 2018-2020, často kladené otázky, usmernenia Európskej komisie pre hodnotiteľov a poznámky autora

Obrázok použitý od Pete Linforth z Pixabay

Článok prevzatý z innonews.blog