Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.
Celý proces implementácie je v gescii Výskumnej agentúry.

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01.
Výzva je zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie ponúka alokáciu  60 miliónov eur.  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).
https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202092-01/

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01
Výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Alokácia na túto výzvu je vo výške 20 miliónov eur.
https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

Správa prevzatá z Oddelenia informovania a komunikácie VA