DIVA poskytuje podporu malým a stredným podnikom pri budovaní a realizácii projektov spolupráce, ktoré potrebujú na rozvoj nových ponúk hodnotového reťazca v odvetviach agropotravinárstvo, lesníctvo a životné prostredie. Cieľom je vybudovať nový digitálny hodnotový reťazec, ktorý bude demonštrovaný v reálnych prostrediach a ktorý naštartuje jeho internacionalizáciu. Výzvy budú otvorené od 2.12.2019 do 31.1.2020.

Na podporu používa 3 nástroje:

  • Maturation Instrument: Business maturation voucher (financovanie činností zameraných na obchodné modely podporované inovatívnymi výrobkami, procesmi, službami a technológiami) a Technology maturation voucher (TRL 4-6, vrátane výskumno-vývojových aktivít). Viac o definícii TRL
  • Demonstration Instrument: Small scale demonstration voucher (TRL5-6) a Large scale demonstration voucher (TRL 6-7)
  • Internationalization Instrument: Internationalization voucher pre skupinu MSP

Výzvy budú otvorené od 2.12.2019 do 31.1.2020.

Viac informácií o výzve nájdete tu. Pozrite sa aj na projekty financované z 1. výzvy.

Pozrite si video o projekte (francúzsky):

DIVA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog