V Bra­ti­slave sa 20. mája 2015 konal slo­ven­sko-švéd­sky semi­nár veno­vaný téme ino­vá­cie. Semi­nár sa konal pri prí­le­ži­ťosti náv­števy štát­neho tajom­níka švéd­skeho minis­ter­stva pre pod­ni­ka­nie a ino­vá­cie Oscara Stens­tröma na Slo­ven­sku. V čase semi­náru sa usku­toč­nili aj dva tla­čové brí­fingy, na kto­rých Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach v spo­lu­práci so švéd­skou spo­loč­nos­ťou Saab AB pred­sta­vily pro­jekt slo­ven­sko-švéd­skej spo­lu­práce v ino­vač­nom sek­tore.

Celý článok si môžete prečítať na portáli Startitup.sk.

O akcii informovali tiež portál Startupers.sk a DenníkN.

(Foto prevzaté z článku v DenníkN.)