>>> PRIHLÁSENIE TECHNOLÓGIE / INOVÁCIE DO SÚŤAŽE <<<

CVTI SR vyhlasuje súťaž, jej hlavný cieľom je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Cena za transfer technológií sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Pracovisko transferu technológií

Cieľom kategórie „Inovácia“ je oceniť originálne, unikátne a zároveň najvyužiteľnejšie výsledky vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Do tejto kategórie nominujú súťažné technológie centrá transferu technológií (prípadne obdobné pracoviská), Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej len „CTT CVTI SR“), a tiež vedeckí pracovníci a kolektívy. prostredníctvom formulára (prístupný po kliknutí na tlačidlo „PRIHLÁSENIE TECHNOLÓGIE / INOVÁCIE DO SÚŤAŽE“). Vyplnený formulár je potrebné odovzdať centru transferu technológií svojej inštitúcie alebo ho poslať na emailovú adresu: sutaztt@cvtisr.sk najneskôr do 31. 7. 2018.

Cenu získa: pôvodca technológie / inovácie

 

Cena v kategórii „Inovátor/Inovátorka“ ocení osobu (pôvodcu) alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Pre túto kategóriu nominuje návrhy CTT CVTI SR.

Cenu získa: pôvodca alebo pôvodcovský kolektív

 

V rámci kategórie „Pracovisko transferu technológií“ sa posudzuje počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie. Pre túto kategóriu nominuje návrhy CTT CVTI SR.

Cenu získa: organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií

Trvanie súťaže: 9. 4. 2018 – 31. 7. 2018
Odovzdávanie cien: Konferencia „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018“
Formulár: Prihlásenie technológie / inovácie do súťaže
Štatút: Štatút súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018“

Článok prevzatý z nptt.cvtisr.sk