Cieľom súťaže „CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2018“ je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Cieľom kategórie „Inovácia“ je oceniť originálne, unikátne a zároveň využiteľné výstupy vedeckovýskumnej činnosti v hospodárskej sfére. Prihlásiť konkrétnu technológiu do súťaže je možné prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Vyplnený formulár je potrebné odovzdať príslušnému pracovisku/centru transferu technológií (zoznam pracovísk).

Prihlasovací formulár

Plagát

Viac informácií na: cvtisr.sk