Boli zverejnené nové výzvy KAVA12 pod EIT RawMaterials

Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín EIT RawMaterials zverejnila nové výzvy s označením KAVA12. Tie sú zamerané na tematické projekty v oblasti nerastných surovín.

 

Kto môže žiadať?

Žiadať o financovanie projektov KAVA môžu všetky organizácie, ktoré sú štandardne spôsobilé zapojiť sa do programu Horizont Európa (všetky právne formy so sídlom v krajinách EÚ a asociovaných krajinách):

 • Môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru
 • Projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri)
 • Členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ

Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Oprávnené aktivity

Témy výzvy s označením KAVA12 reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum
 • ťažba a spracovanie
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov
 • aditívna výroba materiálov
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov
 • priemyselná symbióza
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti
 • recyklácia výrobku na konci životnosti
 • úschova na reťazci (blockchain)

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkladať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

 

Štyri výzvy

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 4 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling(pre overené technológie s minimálnym TRL 6)
 2. Education(vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building
 4. Regional Innovation Scheme: Innovation Projects 

 

Financovanie

Projektové konzorciá sa môžu uchádzať o financovanie svojho projektu v minimálnej výške 500 tisíc eur s maximálnym limitom 2 milióny eur.

 

Termín na podanie

Krátky návrh projektov do výzvy RIS a UpScaling je potrebné zaregistrovať a zároveň podať do stredy, 31. januára 2023 do 13:00 hod.

V prípade projektov do výzvy EDUCATION je potrebné do uvedeného dátumu podať už finálny návrh.

Viac informácií vrátane celého znenia pre jednotlivé výzvy a vzory formulárov na podanie je možné nájsť na stránke https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/.

 

 

Vytvorené v rámci spolupráce s CVTI SR a grantup.sk