Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 9. 2019, dátum ukončenia výzvy je 12. 11. 2019.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.

Viac informácií a formuláre (APVV)

Článok prevzatý z innonews.blog