AMable v piatej výzve ponúka granty do 60 tisíc na riešenie štúdií realizovateľnosti a experimentov pre 3D tlač

Aktuálne otvorená 5. výzva na predkladanie návrhov očakáva projekty na inovatívne výrobky, ktoré využívajú aditívnu výrobu (napr. 3D-printing). Uzávierka prihlášok je 1.8.2020. Maximálna podpora na projekt je 60 tisíc eur.

Typy činností, ktoré sú oprávnené na získanie finančnej podpory, sú štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility Study Experiments) alebo experimenty osvedčených postupov (Best Practice Experiments) týkajúce sa inovatívnych nápadov na výrobky, ktoré si vyžadujú výrobu doplnkov.

Viac informácií a podávanie návrhov

Informácie o výzve:

  • Kód výzvy: AMable OC 5
  • Uzávierka: 01.08.2020 17:00 CET
  • Kto sa môže uchádzať: MSP a midcaps z EÚ
  • Trvanie projektov: 6-10 mesiacov

AMable je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog