Web: https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/www.scholarships.at
Termín predkladania žiadostí:

  • projekty typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“: 15.10.2022
  • projekty typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“: 15.3., 15.5., 15.10.2022

Cieľová skupina: štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied
Bližšie info:
Aktivity v rámci podporených projektov majú predovšetkým trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokých škôl, univerzít, ako aj akadémií vied, preto by pri projektoch mala byť nosnou rakúsko-slovenská spolupráca.

  • Projekty typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“: Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením; finančná podpora maximálne 60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov)
  • Projekty typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“: projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov; finančná podpora maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov