Názov: Dohody o ochrane dôverných informácií
Kedy? 17. február od 09:30 do 11:00
Kde? Online

TÉMY A OBSAH:

  1. Všeobecne o dohodách o ochrane dôverných informácií
  • formy, typy, právny režim

    + Diskusia: Kedy je vhodné jednotlivé dohody uzatvárať?

2. Obsah dohody

  • Hlavné dojednania

     – rozsah povinností mlčanlivosti, účel dohody, dovolené informačné toky, notifikačné povinnosti, trvanie dohody

  • Často sa vyskytujúce dojednania

       – likvidácia dôverných informácií, úprava vlastníckych/autorských práv k informáciám, záväzok neobchádzania, zákaz konkurencie, zákaz preťahovania zamestnancov

+ Diskusia: Do akej miery možno uvedené dojednania využívať podľa slovenského práva?

3. Následky porušenia dohôd

  • zmluvné následky
  • náhrada škody
  • trestnoprávny presah


+  Voľná diskusia