Kedy? november 2021 až 28. február 2022 – denne od 8.00 do 17.00
Kde? UVP TECHNICOM, Němcovej 5, Košice
Autor:Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

 

Vystavený súbor diel vznikal v prirodzenej citlivosti človeka voči vizuálnym podnetom. Ak je týmto človekom matematik, nájde obrazovosť aj v útržkoch kódov. Jeden z prvých bol algoritmus Madony s dieťaťom, nekonečná slučka opakujúceho sa obrazu, ktorý je okrem svojej vizuálnej hodnoty zrozumiteľným výkladom matematickej rovnice. Výstava ako ju vidíme je tiež výsledkom spolupráce výtvarníka a matematika, ktorí sa stretli na pôde technickej univerzity a ich vzájomná afinita k veciam za horizontom obvyklého nazerania na svet sa takto zhmotnila.

Kurátorský text

Umenie druhej polovice 20. storočia je poznamenané radikálnou zmenou pohľadu na predmet ako aj na prezentačnú formu vizuálneho umenia. Popri tendenciách pracujúcich s fenoménom zániku autora, vstupujú do hry aj nové technologické možnosti. Pohybujúci sa vodný stĺp usmerňovaný programo-vanými ventilátormi od Anisha Kapoora používa fyzikálne zákony zákony nad rámec nášej empirickej skúsenosti. Zábery elektrónových mikroskopov či  teleskopov na obežnej dráhe prinášajú otázky potreby zásahu subjektu do procesu vzniku vizuálneho materiálu. Termíny ako molecular beauty alebo nanoaesthetic na prvý pohľad vytesňujú potrebu autora.
Na druhej strane otvárajú otázku, čo s umením bez jeho interpretácie. Aká je hodnota snímku bez toho, aby bola jeho vizuálna hodnota reflektovaná? Paradoxne práve prílišná snaha o deautorizáciu nás privádza nielen  k umelcom, ale aj k nám osobne, ako k „užívateľom“ umenia. K našej vnútornej potrebe uzatvárať estetické súdy, ktoré nás nejakým spôsobom privádzajú k zastaveniu, zamysleniu a často aj k potrebe zdieľať tieto pocity a myšlienky. Zároveň sa nachádzame v dobe postprodukčnej, poznačenej recykláciou zaužívaných foriem, odkazov na známe diela či archetipy. Ak do tohto mixéru možností vložíme  počítačový algoritmus, výsledkom sa stávajú bizarné diela ako film vyprodukovaný Benjaminom – umelou inteligenciou od Oscara Sharpa a Rossa Goodwina, alebo portréty ľudí vygenerovaných z DNA reťazca odobratého zo žuvačiek na stanici metra od Heather Dewey-Hagborg.
Na tomto mieste sa otvára na poli vizuálneho umenia priestor pre neortodoxné prístupy, ktorých záverom môžu byť práve vystavené algoritmické vizualizácie profesora Igora Podlubného; sú to grafické výstupy generované jeho programom v prostredí MATLAB.  Madona s dieťaťom, malý princ s líškou, či arabeska tanečného gesta sú perceptuálne interpretácie prepojení náhodných bodov krivkami premenlivej šírky vo virtuálnom priestore. Mohli by sme uvažovať o ich grafickej čistote, ktorá pripomína gesto majstrov kaligrafie, ale zároveň aj trajektórie dynamických procesov.
Skutočnou hodnotou tejto série však nie sú tak diela samotné, ani názov, ktorý ich vizuálne vymedzuje, ako náš vlastný vnútorný postoj a naša vlastná interpretácia.

Kurátor: PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a je vo svete známy svojimi priekopníckymi prácami v oblasti derivácií a integrálov neceločíselného rádu a ich aplikácií v modelovaní a riadení procesov. Jeho monografia „Fractional Differential Equations“ (Academic Press/Elsevier, San Diego, 1999) s počtom citácií už viac ako 30 tisíc je najcitovanejšou vedeckou prácou všetkých čias na Slovensku a podľa databázy Americkej matematickej spoločnosti je aj najviac citovanou matematickou knihou vo svete v období 2011-2021. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti prof. Podlubný intenzívne využíva prostredie MATLAB, k rozvoju a rozširovaniu možností ktorého prispieva svojimi vysoko hodnotený-mi  toolboxmi.  Venuje veľkú pozornosť vizualizáciám rozpracovaných metód a výsledkov výpočtov, nakoľko je presvedčený, že predstavivosť je správnou cestou k vedeckej kreativite a vedeckým objavom.

PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD., vyučuje na Fakulte výtvarných umení Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej výtvarnej práci sa venuje presahom klasických a digitálnych techník. Svoje diela vystavoval na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Česku, Holandsku či Japonsku, Číne a Kórei. V rámci mediálneho umenia prezentuje umelecké diela založené na responzívnych a interaktívnych inštaláciách často koncipovaných na špecifickom hardvérovom riešení. Kríženie medzi analógovou a digitálnou odozvou, meranie elektrickej kapacity ľudského tela v priestore či zmena vizuálneho stavu podľa pohľadu návštevníka. Transformácia pohybu hmyzu či jednobunkových organizmov na audiovizuálne diela. V posledných rokoch sa venuje projektom s ekologickým podtextom na báze využívania reziduálnych energií. Leitmotívom jeho prác je pochybnosť o skutkovom stave reality a vizuálne pasce, ktorých rozlúštenie končí neočakávaným zážitkom.

Výstava je realizovaná v spolupráci s pobočkou SSAKI pri URIVP FBERG TUKE.