Názov: COOPERATION INNNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT)
Kedy? 19. až 21. október
Kde? Priestory Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave / Online

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď sa spoločne pochopia, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.

Vedci či výskumníci majú stále rezervy v poznaní možností, ktoré im prináša ochrana duševného vlastníctva. Ani všetci podnikatelia dnes úplne nerozumejú potenciálu, ktorý sa im v inováciách pre ich biznis ponúka. Po pilotnom ročníku v roku 2020, môžu aj tento rok nájsť spoločnú reč na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021.

 

Téma

„Pre rok 2021 sme ako hlavný motív podujatia zvolili pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Termín, ktorým my označujeme zvyšovanie informovanosti všetkých cieľových skupín o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikateľských aktivitách. V rámci našej praxe sa na akademickej pôde stretávame s tým, že akademici nie sú dostatočne uzrozumení, že výstupy ich vedecko-výskumnej činnosti sú duševným vlastníctvom, a že môžu byť aj komerčne využiteľné v prospech nich samých a ich inštitúcie,“ hovorí Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré podujatie organizuje.

Ako ďalej doplnil, aj podnikatelia majú všeobecne nízke povedomie o možnostiach využívania duševného vlastníctva pri vytváraní zisku a pri zvyšovaní svojej konkurencieschopnosti. Inovatívnosť je podľa jeho slov len okrajovým predmetom podnikateľskej činnosti u nás.

Prax ukazuje, že prepojenie akademického a podnikateľského sektora na Slovensku je doslova symbolické. Rečou obchodu povedané, akademický sektor sa tomu podnikateľskému nepredáva. No a podnikatelia majú málo času, ochoty a vôle pochopiť svojich potenciálnych partnerov z radov vedecko-výskumných inštitúcií.

 

Obsah

„Zároveň ale sledujeme, že v akademickom svete sa aj pod vplyvom národných projektov zameraných na celonárodnú podporu procesu transferu technológií – NITT SK a NITT SK II a pod vplyvom požiadaviek medzinárodných grantových schém začínajú utvárať štruktúry, ktorým narastá schopnosť sprístupňovať potenciál akademických pracovísk v oblasti výskumu a vývoja podnikateľskému sektoru. Podnikateľský sektor sa tiež pomaly začína na akademické pracoviská obracať. Zatiaľ primárne so záujmom o spoločné projekty vo výskume financované z grantov,“ konkretizuje Kyselovič.

Konferencia COINTT 2021 tak prichádza s druhým ročníkom. Svoj program zameria práve na možnosti a spôsoby informovanosti jednotlivých aktérov

o duševnom vlastníctve a inováciách ako takých, ale tiež o pôsobení a možnostiach vzájomných väzieb jednotlivých aktérov medzi sebou.

Podujatie COINTT 2021 sa uskutoční v dňoch 19. – 21. 10. 2021 v Bratislave s online prenosom živého vysielania. Odborné prednášky v rámci konferencie odprezentujú pozvaní hostia počas prvých dvoch dní. Na tretí deň je pripravený tzv. matchmaking – networkingová aktivita Veda pre prax, ktorá bude iba na pozvánky. Aktivita je plánovaná ako súčasť Slovenskej kooperačnej burzy, ktorú organizuje agentúra SARIO.

Tradične sa počas konferencie ocenia aj víťazi Ceny za transfer technológií na Slovensku – CTTS 2021. Program konferencie je zverejnený na https://cointt.sk/program/.

Program konferencie bude prebiehať v troch tematických okruhoch na takzvaných stage-och – Cooperation, Innovation a Technology Transfer. Hlavný Technology Transfer pripravuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako organizátor konferencie v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR). Ďalšie sú v réžii spoluorganizátorov Civitta Slovakia, a. s. – konzultačná spoločnosť zameriavajúca sa na podporu technologických firiem, inovácií a podnikania a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) – agentúra venujúca sa podpore inovácií na Slovensku.

 

Registrácia a Informácie

Bezplatná registrácia na podujatie je záujemcom k dispozícii už teraz na https://cointt.sk/registracia/. Podujatie ocenia predovšetkým vývojári inovácií, najmä z akademickej a vedeckovýskumnej sféry; predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu, ale i fanúšikovia inovácií zo širokej verejnosti.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Branislav Gröhling, minister školstva, zároveň prisľúbil osobnú účasť na otvorení konferencie a osobne pogratuluje aj víťazom súťaže CTTS 2021 pri slávnostnom vyhlasovaní jej výsledkov v druhý konferenčný deň.

Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra

pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky aktuálne informácie je možné nájsť priebežne na oficiálnej webovej stránke odborného podujatia.

Tí, ktorí by si radi pripomenuli aj prvý ročník, môžu tak urobiť rovnako na oficiálnej webovej stránke, v časti archív. Pre pandemickú situáciu sa celá konferencia v roku 2020 konala online. Napriek tomu odštartoval COINTT vo svojej premiére 23 programovými vstupmi, 16 prezentáciami

a 11 panelovými diskusiami.

 

Save the date

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

www.cointt.sk.

 

 

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva hospodárstva SR: tel: 02/4854 7012, tlacove@mhsr.sk

 

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 (COINTT 2020)