Startupy, ale aj zabehnuté podniky a nepodnikatelia majú šancu zúčastniť sa inovatívnych alebo technologických podujatí za nižšie náklady. Slovak Business Agency vykonáva prostredníctvom iniciatívy Startup Sharks od roku 2017 Schému na podporu startupov.

Aj v roku 2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci troch komponentov.

 1. V rámci prvého ide o úhradu nákladov spojených s účasťou startupov na domácich a medzinárodných udalostiach, zameraných na inovácie, technológie a startupy.
 2. Ďalší slúži na úhradu konzultácií a odborného poradenstva.
 3. Cieľom tretieho je úhrada nákladov na mesačnú stáž v svetovom startup centre.

Podstatou pri všetkých komponentoch je podporiť inovatívne myslenie a nápady tak širokej verejnosti, ako aj začínajúcich a existujúcich podnikateľov, hlavne pokiaľ ide o startupy.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci komponentu 1 umožňuje podnikateľom aj nepodnikateľom zúčastniť sa a nazbierať nielen skúsenosti, ale aj nové kontakty, na spomínaných podujatiach. Ide pritom o domáce alebo medzinárodné udalosti, ktoré sa budú konať od 21.08.2020 do 20.03.2021 a ktoré si žiadateľ môže ľubovoľne vybrať podľa svojich preferencií. Vybrať si tiež môže, či chce len vstupenku, alebo aj stánok na vystavovanie.

 • kto sa do výzvy môže zapojiť a akým spôsobom,
 • na základe akých kritérií sa posudzuje žiadosť,
 • aké výdavky Startup Sharks prepláca a aké náklady si bude hradiť žiadateľ sám,
 • v čom sa líšia podmienky pre podnikateľov a nepodnikateľov.

Pre koho je podpora určená?

O podporu v rámci komponentu 1 môžu požiadať podnikatelia, ktorí túto definíciu spĺňajú podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, sú založené a existujúce na Slovensku, pričom spĺňajú charakteristiky mikro, malých a stredných podnikov. Ako podnikateľ je vnímaný aj štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista podniku.

Slovak Business Agency informuje, že zapojiť sa môžu aj občania SR ako fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí nevykonávajú akúkoľvek hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa pritom má rozumieť každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu. Zároveň však táto osoba nesmie byť podnikateľom podľa spomínaného zákona. Hoci zásada podpory zostáva rovnaká, niektoré náležitosti sú pre podnikateľov a nepodnikateľov odlišné.

Ako sa zapojiť?

Pre obe skupiny záujemcov platí, že do Výzvy týkajúcej sa komponentu 1 je možné zapojiť sa podaním žiadosti, a to dvomi spôsobmi. Buď sa žiadosť podáva v listinnej podobe na adrese SBA, alebo v elektronickej podobe poslaním na určenú e-mailovú adresu.

Rozdiel je však v množstve a obsahu príloh, ktoré sa k žiadosti prikladajú. Nepodnikatelia majú zoznam príloh výrazne užší. K žiadosti musia priložiť:

 • prihlášku,
 • svoje CV,
 • prezentáciu projektu, startupu alebo nápadu,
 • osobné údaje,
 • vyhlásenie fyzickej osoby a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podnikateľom sa tento zoznam rozširuje a mierne mení, nakoľko k žiadosti prikladajú:

 • prihlášku,
 • CV zástupcov žiadateľa,
 • CV štatutárnych orgánov žiadateľa,
 • pracovné zmluvy alebo dohody zamestnancov,
 • prezentáciu projektu, startupu, nápadu,
 • krátku video prezentáciu projektu v anglickom jazyku,
 • údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné na prípravu zmluvy,
 • vyhlásenie o poskytnutí údajov kontrolným orgánom,
 • vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a vykonávateľom práv viažúcich sa k projektu alebo nápadu,
 • súhlas so spracovaním údajov,
 • vyhlásenie MSP,
 • prehľad prijatej pomoci.

Kritériá výberu budúcich účastníkov udalostí

V prípade neúplnosti niektorých z predpísaných náležitostí platí, že obe dostanú výzvu, aby dokumenty doložili. Pozor treba dávať aj pri lehote podania žiadosti. Tá musí byť doručená do SBA najneskôr 6 týždňov pred začiatkom podujatia. Ak bude všetko v poriadku, postúpi žiadosť aj s ostatnými dokumentmi na posúdenie.

Pre termín šiestich týždňov sa SBA rozhodla po niekoľkoročnej praxi s realizáciou účasti na zahraničných a domácich podujatiach. Počas tejto lehoty je potrebné administratívne zabezpečiť celý proces. Tam patrí prijatie a kontrola prihlášok či príloh, rozhodnutie komisie, príprava zmlúv a samotná účasť na podujatiach. Aj keď je podľa vyjadrenia Mariána Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov SBA, týchto šesť týždňov postačujúcich, odporúča záujemcom o prihlásenie sa do výzvy zaslať prihlášky s prílohami čo možno najrýchlejšie: „V niektorých prípadoch je možné zabezpečiť všetky náležitosti aj niekoľko mesiacov vopred, čo je výhoda najmä v prípade zabezpečovania leteniek.“

Žiadosti komisia posudzuje pre obe skupiny záujemcov podľa rovnakých podmienok. Tie spočívajú v potenciáli plného využitia osobnej alebo online účasti na podujatí či v kvalite vypracovania prihlášky. Dôležité pre porotu je v neposlednom rade aj technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu alebo myšlienky a realizovateľnosť projektu na trhu.

Aké náklady hradí SBA?

Vybraným uchádzačom potom SBA uhradí náklady spojené s podujatím vopred. Neposkytne však financie podnikateľom či jednotlivcom, ale zaplatí ich priamo organizátorom udalosti. Do nákladov, ktoré uhradí SBA, je zahrnutá vstupenka na podujatie alebo náklady na stánok a spiatočná letenka. Pre podnikateľov sú hradené tieto náklady maximálne trom zástupcom firmy, nepodnikatelia majú nárok žiadať o vstupné a letenku len pre seba.

Ak majú žiadatelia záujem o online podujatie, SBA vybraným účastníkom uhradí vstupenku naň. Pre podnikateľov opäť platí, že zaplatené vstupné môžu dostať maximálne traja zástupcovia spoločnosti.

Čo do hradených nákladov na základe tejto výzvy nepatrí, sú výdavky spojené s vízami, poistením, lokálnou prepravou, dopravou na letisko a z letiska, výdavky na stravné, výdavky spojené so sponzoringom či partnerstvom, výdavky spojené s prípadnými pokutami, colné poplatky a dodatočné výdavky spojené s podujatím.

Viac informácií a prihlásenie

Zdroj: SBA, ERA portal
Článok prevzatý z innonews.blog