CVTI SR organizuje informačný webinár venovaný Spoločnému podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU), ktorý svojou poslednou výzvou vstúpil do posledného programového roka. 

Dosiahnuté výsledky, aktuálne možnosti, špecifiká a predpokladaný vývoj sú témy, ktoré by sme s Vami radi zdieľali, aby sme tak podporili angažovanosť Slovenska na riešení európskych i celosvetových výziev v sektoroch poľnohospodárstva, agropotravinárskeho priemyslu, technológií, lesného hospodárstva, papierenského, chemického a energetického priemyslu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní udržateľného rastu a konkurencieschopnosti, keďže zabezpečujú opätovný priemyselný rozvoj a revitalizáciu vidieckych oblastí a poskytujú vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu, vývoja a výroby.

Dozviete sa tiež, aký je predpokladaný vývoj spoločného podniku BBI JU v kontexte nástupu nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021 – 2027), ktorý nadviaže na súčasný program Horizont 2020 (2014 – 2020).

Webinár je otvorený všetkým záujemcom o uvedenú problematiku, nielen tým, ktorí aktuálne pracujú na návrhu projektu.

Webinár sa uskutoční dňa 3. júna 2020 od 10:00 do 11:15. 

Tento webinár je organizovaný Národnou kanceláriou NCP pre Horizont 2020 v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v rámci Centra vedecko-technických informácii SR (CVTI SR).

Program webinára nájdete na stránke podujatiaRegistrácia na podujatie

Na webinár sa je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrácia bude otvorená do momentu naplnenia technickej kapacity. Účasť je bezplatná.

Článok prevzatý z innonews.blog