PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zapojenie obvodu univerzálneho stabilného regulátora dynamického systému

PP 50061-2022

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.; prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.; Ing. Peter Bober, PhD.;

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktora

PP 50067-2022

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed; Mgr. Martin Kelemen;

Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadania

PP 50069-2022

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.; prof. Ing. Katarína Monková, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Kužeľové madlo na posilňovanie paže

PUV 50100-2022

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

Fixátor diviačej trofeje

PUV 50101-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Branko Štefanovič; Ing. Bibiána Ondrejová; Ing. Viktória Rajťúková, PhD.; Ing. Miroslav Kohan, PhD.

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktora

PUV 50102-2022

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed; Mgr. Martin Kelemen;

Rektifikačná fixačná podložka

PUV 50103-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadania

PUV 50104-2022

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.; prof. Ing. Katarína Monková, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Fixátor diviačej trofeje

PD 99-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Branko Štefanovič; Ing. Bibiána Ondrejová; Ing. Viktória Rajťúková, PhD.; Ing. Miroslav Kohan, PhD.

UDELENÉ PATENTY

Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja

PP 50011-2019

doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., ING.PAED; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možno použiť v oblasti skúšobníctva tenkých kovových plechov a taktiež aj z iných materiálov. Vynález spadá do oblasti skúšobnej a meracej techniky hlavne v strojárstve, v elektrotechnickom priemysle a iných odvetví hospodárstva.

Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačom

PP 123-2017

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.; doc. Ing. Milan Lacko, PhD.; doc. Ing. Marek Pástor, PhD.; Ing. Róbert Žatkovič

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť pre výrobu vysokofrekvenčných spínaných regulovateľných zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu ľubovoľného výkonu. Mäkké spínanie je u všetkých plnoriadených spínačov použitých v zapojení meniča zaistené v plnom rozsahu zaťaženia, čím takýto menič nestratí mäkké spínanie ani pri ľubovoľnej zmene zaťaženia.

Menič s mäkkým spínaním môže pracovať pri vysokej spínacej frekvencii, pretože spínacie straty na plnoriadených spínačoch použitých v zapojení sú ideálne nulové, a reálne veľmi malé. Zvyšovaním pracovnej spínacej frekvencie nepriameho jednosmerného meniča s mäkkým spínaním sa znižuje jeho hmotnosť a rozmery, a zlepšuje manipulovateľnosť a výsledná aplikovateľnosť aj do zariadení s obmedzeným priestorom, pri zachovaní potrebného výkonu a účinnosti.

Primárnu aplikačnú oblasť vynálezu predstavujú regulovateľné výkonové zdroje jednosmerného napätia alebo prúdu, kde sa prejavia všetky výhody vynálezu, pričom aplikácia je možná aj v neregulovateľných vysokofrekvenčných spínaných zdrojoch jednosmerného napätia alebo prúdu. Konkrétne je možná aplikácia napríklad v regulovateľných laboratórnych zdrojoch, univerzálnych regulovateľných adaptéroch, regulovateľných nabíjacích zariadeniach, regulovateľných napájacích zdrojoch výkonových LED osvetľovacích sústav, zváracích zdrojoch a podobne.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na merané plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmi

PUV 50031-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Kristián Pástor;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie sa s výhodami používa v laboratórnej praxi, na plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmi určenými na meranie akustických deskriptorov (index útlmu (R), zvuková pohltivosť (α)). V  priemyselnej praxi, pri použití drvených materiálov z dožitých výrobkov chýbajú pre ich nekompaktnosť  ich akustické vlastnosti, určované normou ISO 10534-2, ktoré sú používateľom týchto materiálov nevyhnutne potrebné. Zariadenie je možno s výhodami použiť na meranie mechanických vlastnosti materiálov.

Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici

PUV 50024-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Alžbeta Nováková;

Priemyselná využiteľnosť:

V priemyselnej praxi pri použití drvených materiálov z dožitých výrobkov chýbajú pre ich nehomogénnosť ich akustické vlastnosti, určované normou ISO 10534-2 ktorú používatelia týchto materiálov musia dodržiavať. Teleso kazety v rozmere L je výhodné modifikovať pre stabilné a homogénne hodnoty tlaku kompaktného lisovania (kPa) a štandardnej hrúbky zlisovaného materiálu (mm). Kazetu je možné využívať aj pre meranie ďalších akustických deskriptorov, ako zvuková odrazivosť (R).

Přípravek pro upínání vzorků dezintegrovaných pulzujícím vodním proudem

PUV 2022-40451

Ing. Dominik Čuha, PhD.; Soľnobanská 7755/4A, 080 05 Prešov; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Dubová 6484/2, 080 05 Prešov;

Priemyselná využiteľnosť:

Průmyslová využitelnost technického řešení spočívá v rychlém a spolehlivém upínání vzorků, jejichž prostřednictvím jsou v laboratorních podmínkách experimentálně zjišťovány dezintegrační účinky pulsujícího vodního proudu. Boční upínání vzorků umožňuje efektivní využívání celé vrchní plochy materiálu k výkonu experimentu bez současné nutnosti opětovného přepínání vzorků, což značně zkracuje vedlejší časy. Zároveň se zvyšuje bezpečnost práce během experimentů, protože riziko srážky hlavy robota s komponentami přípravku je minimalizováno, protože vzorek představuje nejvyšší bod v soustavě přípravek-vzorek. Výsledky experimentů budou sloužit pro další výzkum v dané problematice a v budoucnu pro potenciální využití technologie v oblastech medicíny, strojírenství, stavebnictví apod.