UDELENÉ PATENTY

 Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody

PP 50009-2018

Ing. Peter Lukáč, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody je možné použiť pre zásobníky v rozmedzí bežne vyrábaných objemov do 500 litrov. V zásobníku prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti prípravy teplej vody.

  

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov

PUV 50018-2021

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Navrhnutý spôsob je možno použiť pri rozpoznávaní strojárskych súčiastok pomocou kamerových systémov vo výrobných linkách, najmä keď je potrebné mať funkčný vizualizačný systém ešte pre samotnou výrobou daného výrobku. Oblasť aplikácií je najmä v strojárskej výrobe na kontrolu kvality výroby, podporu montážnych a demontážnych operácii, ale aj ďalších v oblastiach priemyslu, napr. na triediace a separačné úlohy v potravinárskom priemysle.

 

Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole

PUV 50016-2021

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.; doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.; RNDr. Viktória Majláthová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach); RNDr. Igor Majláth, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach); Ing. Blažena Vargová, PhD. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach); prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.; doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, PhD.; Ing. Ján Zbojovský, PhD.; doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach);

Priemyselná využiteľnosť:

Behaviorálnu arénu na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole je možné využiť na analýzu behaviorálnych reakcií kliešťov v závislosti na ich druhu, na ich pohlaví a na druhu parazitov, ktorých sú nositeľmi. Arénu je možné využiť aj na výskum natality a mortality kliešťov a aj iných organizmov podobných rozmerov, u ktorých je predmetom výskumu vplyv elektromagnetického poľa na nich. Arénu je možné využiť aj ako priestor, v ktorom je možné monitorovať a následne z toho analyzovať vplyv elektromagnetického poľa aj na iné nemobilné objekty organického charakteru (plesne, baktérie, machy, lišajníky, vzorky tkanív a telesné tekutiny a pod.) a na objekty technického charakteru, pri ktorých je potrebné zistiť vplyv elektromagnetického poľa na bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť ich činnosti.