PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Systém spaľovacej komory s využitím kompresného efektu plameňa a duálnej hustoty paliva

PP 50048-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský

Výfukový systém pre aplikáciu kompresného zapaľovania homogénnej zmesi

PP 50049-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský;

Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežky

PP 50050-2022

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.-Paed.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Ing. Jozef Macej;

Spôsob čistenia odpadovej vody z premývania oceliarenských úletov

PP 50053-2022

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.; doc. Ing. Dagmar Remeteiová, CSc.;

Ing. Hedviga Horváthová, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesi

PUV 50084-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský

Rezonančný expanzný systém pre znižovanie emisií spaľovacích motorov

PUV 50085-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský

Aditívum do ohrevných sústav s kvapalinovým obehom

 PUV 50087-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubí

PUV 50088-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Pružný kovový zberač pre elektrické stroje a prístroje s kontaktmi vo forme uhlíkových kief

PUV 50091-2022

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing. Paed. IGIP;

UDELENÉ PATENTY

Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja

PP 50011-2019

doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., ING.PAED.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možno použiť v oblasti skúšobníctva tenkých kovových plechov a taktiež aj z iných materiálov. Vynález spadá do oblasti skúšobnej a meracej techniky hlavne v strojárstve, v elektrotechnickom priemysle a iných odvetví hospodárstva.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Prenosná senzorická jednotka

PUV 50083-2021

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.;

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; doc. Ing. Karol Semrád, PhD.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.;

Ing. Martin Fiľko, PhD.; Priekopa 115, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK

Priemyselná využiteľnosť:

Prenosná senzorická jednotka slúži na monitorovanie vstupu do alebo odchodu zo záujmového priestoru. Je možné ju využiť v rôznych oblastiach spoločenského života, napríklad na ochranu majetku a životov, napríklad v okolí letísk, nemocníc, domovov sociálnych služieb, rôznych typov priemyselných objektov, počas hromadných kultúrnych a športových podujatí, pri ekologických haváriách a prírodných katastrofách, dokonca aj v ťažko dostupných oblastiach.

 

Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu

PUV 50005-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.;

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Sofistikovaný bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného substrátu sa dá s výhodou použiť tam, kde nie je čistiareň odpadových vôd a kde je potrebné vyvážať domové a firemné komunálne odpadové vody zo žúmp na veľké vzdialenosti k zneškodňovaniu, ale predovšetkým tekutý odpad z gastroprevádzok, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, ale tiež odpadové oleje. Rozkladný proces bioodpadu v takom zložení je v rôznom štádiu, je ho preto potrebné miešaním, tiež ultrazvukom homogenizovať, analyzovať a nastaviť fermentačný proces tak, aby bol vyťažený bioplyn v optimálnom množstve. K tomu účelu slúžia multifunkčné snímače teploty, pH, chemických prvkov, organických látok a mikrobiologických pochodov a v procese fermentácie, ako mastné kyseliny (mravčia, octová, propiónová, mliečna, valérová a pod.), zaťaženie fermentorov FOS/TAC, biogenné prvky (fosfor, dusík, draslík, vápnik, sodík, horčík a pod.) v nastavení podľa zloženia biosubstrátu.

Tomuto zloženiu a podmienkam slúži softvér na dávkovanie ingrediencií, čo sú predovšetkým metanofilné baktérie v širokom spektre (rad Methanobacteriales, rad Methanococcales, rad Methanomicrobiales a pod.) a živíny v kyslom a zásaditom prostredí.

Na ohrev biosubstrátu na teplotu stanovenú riadiacim systémom v optimálnom rozmedzí, slúži tiež vyprodukovaný bioplyn. Vypustený flotát a kal po odvodnení slúži ako kvalitné hnojivo a voda sa vráti späť do reaktora ako kvalitná inokulačná ingrediencia.

Spracovaním biomasy v Sofistikovanom bioreaktore môže byť účelne zužitkované veľké množstvo odpadu z malých zdrojov, ktorý by inak znamenal záťaž pre životné prostredie. Výroba bioplynu v Sofistikovanom bioreaktore navyše neprodukuje vlastný odpad, pretože všetky výstupy sú environmentálne prijateľné pre ďalšie využitie.

 

Nákladný železničný vagón s lamelovými bočnými stenami

PUV 50012-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

Ing. Stella Hrehová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Navrhovaný typ lamelových dverí podľa predloženého riešenia podstatne rozšíri využiteľnosť vagóna v nákladnej železničnej doprave a urobí ho univerzálnym pre prepravu rôznych druhov nákladov.

 

Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách

PUV 50026-2022

Ing. Jakub Gača; prof. Ing Juraj Kurimský, PhD.; prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.;  Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie prípravku na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách je možné využiť predovšetkým pri výrobe meracích prístrojov pre laboratórne zostavy alebo ako súčasť modulárnych prenosných riešení.

 

Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lán

PUV 50032-2022

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.; Ing. Lukáš Timko;

doc. Ing. Martin Mantič, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lán je možné použiť pre všetky typy nepohyblivých napnutých nosných oceľových lán a rôznych predmetov, ktoré počas svojej prevádzky kmitajú, ako pre ich kontrolu priamo v prevádzke tak aj pre ich dlhodobú diagnostiku.