UDELENÉ PATENTY

Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneumatickými umelými svalmi

PP 50070-2017

Ing. Mária Tóthová, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení funkčných celkov, v ktorých sú použité pneumatické svaly v antagonistickom alebo inom zapojení. Navrhovaný spôsob riadenia je možno použiť v oblasti automatizácie, robotiky a mechatroniky, kde je obvykle použitie ľahkých, výkonných, pohyblivých a riaditeľných pohonov.

Fuzzy adaptívny systém riadenia aktuátora s pneumatickými umelými svalmi s bakteriálnou optimalizáciou

PP 50028-2017

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Fuzzy adaptívny systém riadenia je možné využiť pre zlepšenie kvality regulácie polohy aktuátora na báze pneumatických umelých svalov v antagonistickom zapojení a taktiež pre systémy využívajúce viacero stupňov voľnosti s členmi poháňanými viacerými pármi pneumatických umelých svalov (teda robotické ramená na báze pneumatických umelých svalov). Princíp je využiteľný pre riadenie aj v iných pneumatických, hydraulických a elektrických servosystémoch.

Kolesový potrubný stroj s automatickým nastavením rozpätia kolies podľa priemeru potrubia

PP 7-2016

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.,

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD., doc. Ing. Peter Frankovský, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., doc. Ing. Patrik Šarga, PhD., Ing. Darina Hroncová, PhD., Ing. Tomáš Lipták, doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD., prof. Ing. Marek Sukop, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD, Ing. Tomáš Čerevka

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možné použiť pre pohyb v potrubí za účelom inšpekcie stavu potrubia, čistenia potrubia, opravy potrubia alebo transportu iných zariadení do vnútra potrubia ako sú káble a hadice.

Diskrétny váhový spriemerňovač signálu

PP 50050-2013

doc. Ing. Milan Balara, PhD., PaeDr. Jana Mižáková, PhD., Ing. Jozef Mižák, prof. Ing. Ján Piteľ, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť všade, kde na analógovom signáli obsahujúcom deterministickú aj stochastickú zložku je potreba odstránenia parazitnej stochastickej zložky. Diskrétny váhový spriemerňovač je možno realizovať ako analógovo číslicový obvod, alebo funkciu jednotlivých blokov vytvárať vo forme softvéru pri spracovaní signálu v počítači.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Edukačný súbor

PUV 50017-2020

prof. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Takáč, Ing. Jana Rybárová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Edukačný súbor je využiteľný vo vzdelávacom procese týkajúcom sa geológie a baníctva na rôznych úrovniach vzdelávania, pri štúdiu stavby jednotlivých štruktúr zemskej kôry, geologických formácií, ložísk nerastných surovín a podzemných banských diel. Edukačný súbor je využiteľný buď ako samostatná študijná pomôcka, alebo v kombinácii s vhodne konfigurovanými informačno-komunikačnými nástrojmi. Edukačný súbor je využiteľný jednak v procese samotnej výučby, ako aj v procese zisťovania a overovania vedomostí a zručností študentov pri vypracovávaní úloh, zadaní a absolvovaní skúšok.

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení

PUV 50003-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení je možné využiť pri meraniach potrebných pre realizáciu regulácie polohy alebo sily s vyššími požiadavkami na presnosť v špeciálnych aplikáciách, kde je výhodné použiť soft pohony (napr. asistovaná montáž).

Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby meracieho senzora

PUV 50107-2019

Spolumajiteľ: Ústav geotechniky SAV

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., Ing. Ján Zbojovský, PhD., RNDr. Martin Fabián, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Podľa tohto technického riešenia je možné opakovane zostaviť a využívať systém pre monitorovanie stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí, predovšetkým pri kontrole prevádzkových parametrov súčastí elektroizolačných komponentov elektroenergetických systémov zabezpečujúcich dostatočnú úroveň elektrickej prieraznej pevnosti. Systém má využitie aj pri dlhodobom monitorovaní v rozvinutých priemyselných, environmentálne zaťažených aglomeráciách. Kritické znečistenie znižuje elektrickú prieraznú pevnosť a prispieva k vzniku možného preskoku po povrchu izolátora a následného elektrického oblúka. Monitorovaním stupňa znečistenia izolačnej sústavy s využitím meracieho senzora možno zabrániť preskoku resp. oblúka, čím sa predíde nežiadanému výpadku dodávky elektrickej energie. Pomocou tohto technického riešenia je v elektroenergetike možné diaľkovo monitorovať stupeň znečistenia izolátorov vysokonapäťového vedenia prenosovej alebo distribučnej sústavy, a to na rôznych miestach súčasne. Dohľad je možný pomocou monitorovaných údajov poskytovaných v reálnom čase, alebo pomocou údajov archivovaných vo vzdialenom dátovom centre.

Stojan na autonómne meranie vibrácií ručného náradia

PUV 50014-2019

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., Ing. Marek Moravec, PhD., Ing. Tibor Dzuro, PhD., Ing. Anna Badidová, doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Stojan na autonómne meranie vibrácií ručného náradia sa dá s výhodou použiť tam, kde je potrebné mať namerané hodnoty vibrácií náradia v simulovaných a opakovateľných podmienkach, aby zásahy do konštrukcie náradia boli overené a viedli k vylepšovaniu konštrukcie. Pre meranie vibrácií so zaťažením je výhodou technického riešenia exaktne meniť a registrovať prítlačnú silu pri použití náradia a tak korektne porovnávať vibrácie pre rôzne druhy a značky náradí aj v zmenených vonkajších podmienkach. Stojan je možné využiť aj pre iné náradie, ako sú uhlové brúsky, čelné brúsky a frézy, pre ktoré normy nie sú. ale merania sú využiteľná tak pre výrobcov. ako aj užívateľov náradia.

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, spôsob jeho výroby a použitie

PP 50060-2020

Daniel Polák; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.; Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.; doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Miroslav Spodniak; Ing. Igor Vasilčin; Ing. Martin Venceľ; Ing. Jozef Pavlinský;

Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu

PP 50067-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti a exponenciálneho zabúdania

PP 50066-2020

PaeDr. Jana Mižáková, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.;

Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PP 50065-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.; prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.; Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing.Paed.IGIP;

Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťaže

PP 50063-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitie

PUV 50128-2020

Daniel Polák; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.; Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.; doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Miroslav Spodniak; Ing. Igor Vasilčin; Ing. Martin Venceľ; Ing. Jozef Pavlinský;

Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu

PUV 50127-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Prípravok na kontrolu tolerancie kruhových výrobkov vírivými prúdmi

PUV 50126-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Prípravok na kontrolu rotačných komponentov vírivými prúdmi s kompenzáciou efektu oddialenia

PUV 50125-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Zariadenie na pevné uchytenie vzorky dopravného pásu pri skúškach jeho rázovej odolnosti

PUV 50122-2020

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.

Inteligentný spomaľovací prah pre pozemné komunikácie

PUV 50119-2020

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing. Ladislav Novotný, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.,

Prefabrikovaný spriahnutý nosník VL20

PUV 50116-2020

Ing. Daniel Dubecký, PhD.